ภาพกิจกรรม (ย้อนหลัง)
ปี ๒๕๕๕มกราคม ๒๕๕๕****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์,นางสวาทจิต พรหมมินทร์,นายจริต สีหะ, นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองเลย ร่วมกันจ่ายสารเคมีชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ เทศบาลตำบลนา้อ้อ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการสนับสนุนมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ปี ๒๕๕๕ และพิธีมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ร่วมกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ่ายสารเคมีชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรรที่มา
แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม จำนวน ๑๓ ราย ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมประขุม จำนวน ๑๒ ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่
๕ มกราคม ๒๕๕๕
****
นายสมณชัย กันเตียง,นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกันจ่ายสารเคมีชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ใ้ห้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ศาลาวัดบ้านนาแขม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลนาดินดำ ร่วมกับ นางสาวรมย์ชลี อาจปาสา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกัน จ่ายสารเคมีชุบท่อนพันธุ์
มันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑-๑๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินำร่วมเป็น
เกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นายจริต สีหะ และนางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมให้ความรู้การปลูกและการชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งสีชมพู
และพร้อมจ่ายสารเคมีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ โดยนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เป็นประธานมอบฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำสวย ร่วมดำเนินกิจกรรมด้วย ณ อาคาร
อพปร.อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกร นายสมควร เพียคำ ซึ่งปลูกผักกาดเขียวปลี จำนวน ๒ ไร่ กำลังตัดผักเตรียมส่งให้แม่ค้าจำหน่าย ราคากิโลกรัมละ ๔ บาท บรรจุ
น้ำหนักุงละ ๑๐ กิโลกรัม ณ บ้านสะอาด หมู่ ๖ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกันแบ่งแยกพันธุ์ผักตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ก่อนที่จะนำส่งให้เกษตรกร
ต่อไป โดยแบ่งแยกเป็นรายตำบล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นายสมณชัย กันเตียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลย ร่วมสังสรรค์แลกเปลี่ยนของขวัญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ณ อาคาร อพปร.น้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาิติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาตำบลแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๕ ร่วมกันเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ
โดยมี นายกเทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้นำพันธุ์ผักไปจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลนาอ้อ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้การปลูกและชุบท่อนพันธุ์มันฯ เพื่อป้องกันเพลี้ยแปลงสีชมพู และพร้อมจ่ายสารเคมีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ โดย
นางพนิดา ชำนิกุล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เป็นประธานมอบฯ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลนาอาอน จ่ายกล้าผักโครงการผลิตกล้าผัก เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ ให้กับเกษตร
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยมการประมูลขายยางพารา ของกลุ่มทำสวนยางบ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว และจ่ายสารเคมีชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ ณ บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาอ้อ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ร่วมกับคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอ้อ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ตำบลน้ำสวย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำสวย จ่ายกล้าผักโครงการผลิตกล้าผักเพื่อ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๕๔๙ ต้น เกษตรกร ๕๐๗ ราย โดยมีนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เป็นประธานมอบ ณ อาคาร อพปร.อบต.น้ำสวย
อำเภอเมืองเย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมทำบุญปีใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เมื่อ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน,นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรการขยายพันธุ์ยางพารา ร่วมกับนายชญาศักดิ์
ธรรมจิณโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ให้กับเกษตรกรตำบลนาดินดำ จำนวน ๕๐ ราย (งบเทศบาลตำบลนาดินดำ) โดยมีนางสาวรมย์ชลี อาจปาสา
นักวิชาการเกษตร ๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาิดินดำร่วมเป็นวิทยากรด้วยในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ณ วัดโพธาราม ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก จ่ายต้นกล้าผักโครงการต้นกล้าพืชผักเพื่อเยี่ยวยาเกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ให้ความรู้การปลูกและชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อป้องกันเพลี้ยแปลงสีชมพู และพร้อมจ่ายสารเคมี
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมการประมูลขายยางพารา ของกลุ่มทำสวนยางบ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว และรับขึ้นทะเบียน
เกษตร (กรณีปรับปรุงใหม่) ณ บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้่ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดขอบตำบลน้ำสวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระดับตำบลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางก้อนถ้วยครั้งสุดท้ายก่อนปิดหน้ายาง ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปยางพาราบ้านสูบ ราคา
กิโลกรัมละ ๔๘ บาท ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลนาดินดำ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีนายสรวิชญ์ ภูมิศรี เป็น
ประธานคณะกรรมการ และนางสาวรมย์ชลี อาจปาสา นักวิชาการเกษตร ๕ เทศบาลตำบลนาดินดำเป็นผู้ช่วยเลขากรรมการศูนย์ฯ ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการรับจำนำมันสำปะหลัง และเรื่องต่าง ๆ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมพลัง น้ำสวยเทิดไท้องค์ราชัน" ปั้นจักรยานลดการใช้พลังงาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแ่ด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๔ พรรษา นำโดย นายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ สนาม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติการระดับตำบล ติดตามและตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ในการทำความสะอาดทุกหมู่บ้าน ตามโครงการ "รวมพลัง
น้ำสวย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม นำโดย นายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย และนางนันทา เมืองก้อน ปลัด อบต.น้ำสวย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวรมย์ชลี อาจปาสา นักวิชาการเกษตร ๕ เทศบาลตำบลนาดินดำ และ นายอานพ เหลาสุพะ ประธานกลุ่มปลูกผักตำบล
นาดินดำ ออกเยี่ยมแปลงเกษตรกรสมาชิกลุ่มผู้ปลูกผักตำบลนาิดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เกษตรตำบลนาดินดำ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง ณ วัดบ้านห้วยม่วง และเยี่ยมแปลง
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ ๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเก็บผลผลิตเปรียบเทียบผลผลิตก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรปลูกผักกะหล่ำปลีพื้นที่ ๕ ไร่ แนะนำการปลูกพืชตามระบบ GAP ณ บ้านศรีชมชื่น หมู่ ๑๐ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ วัดศรีจันทร์ หมู่ ๑ ตำบลนา้อ้อ อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำผลผลิตทางการเกษตร มะขามหวาน มันสำปะหลัง ยางพาราแผ่นดิบ และกล้วยน้ำว้า ส่ง
เข้าประกวดงานกาชาดอกฝ้ายบายมะขามหวานเมืองเลย ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีระเบียบวาระการประุชุมเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงาน ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองเลยทุกท่านนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำำตำบลต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและตรวจเยี่ยมสวนยางพาราและการปิดหน้ายาง แนะนำการปฏิบัติดูแลรักษา ณ สวนยางพารา หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราจังหวัดเลย พร้อมเกษตรกรตำบลนาอ้อ
จำนวน ๔ ราย โดยมีท่านเกษตรจังหวัดเลย นางปทุมวัน ประจันพล เป็นประธานในการเปิดอภิปราย ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดเลย ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ
****
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยางเลย ร่วมประชุมผู้ผลิตยางแผ่นและยางก้อนถ้วยบ้านนาน้ำมัน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๔ คัดเลือกสมาชิกใหม่ รับสมัครสมาชิกเพิ่ม และวางแผนการผลิตแผนการตลาด ปี ๒๕๕๕ ณ
ที่ทำการกลุ่มผลิตและแปรรูปยางพารา หมู่ ๓ บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
มาดำเนินการต่อให้ปี ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสวยเมคราแม่ ผลิตภัณฑ์ถักเชือกด้วยมือ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ได้ประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับ "กลุ่มรักษ์ไก่งวงบ้านแหล่งควาย" หมู่ ๓ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางลำพูน สาหล้า เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ไ้ด้ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาอ้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
นาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลและยางพารา หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และนางลำพูน สาหล้า เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สำหรับเกษตรกรแกนนำ (อกม.) ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ โดยมีนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงาน และวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย นายวีรเดช ฟองชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
****
นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย, นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานและตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง
และแปลงยางพาราของเกษตรกรบ้านห้วยม่วง หมู่ ๑,๑๓ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการรับจำนำมันสำปะหลังและเตรียมความพร้อมในการเปิดกรีดยางพารา
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น

มีนาคม ๒๕๕๕****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดินดำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีนายสรวิชญ์
ภูมิศรี เป็นประธานคณะกรรมการ และนางสาวรมย์ชลี อาจปาสา นักวิชาการเกษตร ๕ เทศบาลตำบลนาดินดำ เป็นผู้ช่วยเลขากรรมการศูนย์ฯ ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เกษตรกร
เป้าหมาย จำนวน ๓๐ ราย ได้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑๐,๑๑ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วัดโพนงาม หมู่ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร หมู่ที่ ๕,๗ บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เกษตรกรจำนวน ๓๐ ราย ณ ศาลาวัดบ้านนาบอน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใ้ช้ปุ๋ยเคมี
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้าม ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ณ ศาลาวัดบ้านห้วยกระทิง หมู่ ๑ ตำบล
กกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์,นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมทั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร จำนวน ๒๔๐ ราย ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นุทนการผลิต ณ หมู่ที่ ๗ บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ทดรองจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ยางพาราตายแล้ง ปี ๒๕๕๓/๕๔ ณ บ้านท่ามะนาว หมู่ ๔ ตำบลนา้อ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๕๙ ราย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลนาแขม
จำนวน ๖๐ ราย ณ ศาลาวัดหมู่ที่ ๑ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
****
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๔,๕
และ ๑๐ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ ศาลาวัด หมู่ที่ ๕ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการเกษตรของ นายบุญแทน
เหลาสุพะ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๓ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน,นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางสาวรมย์ชลี อาจปาสา
นักวิชาการเกษตร ๕ เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาวัด หมู่ ๑ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตร อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำสวย นายจรูญ พานิช เป็นประธานการอบรมฯ ณ ศาลาวัดป่าโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำสวย นายจรูญ พานิช เป็นประธานการอบรมฯ ณ ศาลาวัดบ้านลายเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้จัดทำประชาคมข้าวนาปรัง (ข้าวรอบ ๒) ที่วัดศรีจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำประชาคม จำนวน ๔๐ ราย พร้อมทั้งอาสาสมัครเกษตร และคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำตำบลนาอ้อ ร่วมจัดทำประชาคมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการอบรมการใช้เครื่อง GPS โดยอาศัยการคำนวณพิกัดจากดาวเทียมเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่้งเสริมการเกษตร ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
จังหวัดลย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาวัด หมู่ ๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือเลย ได้
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ตามโครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีณบ้านนาม่วงหมูี่ที่๔ตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๒,๑๐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิต ณ ศาลาวัดบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการรับต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
หนองผักก้าม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
****
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ทำ
การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ตามโครงการลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ณ ศาลาวัดบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต ณ สนามโรงเรียน หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ให้การต้อนรับ นายพิภพ บุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ ได้ไปตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกยางพาราของกลุ่มยางพาราบ้านเสี้ยว
ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายสังคี แสงโสดา และกรรมการกลุ่มผู้ปลูกยางพาราเสี้ยว ให้การต้อนรับและรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๒,๓ และ ๘ เกี่ยวกับการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ตามโครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ ศาลาวัดบ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนรายครัวเรือน จังหวัดเลย ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการลดความเลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑๑ บ้านบง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ตามโครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ ศาลาวัด
บ้านบง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๒, ๘,๙ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมด้วย นางสาวสุพัฒนา บุรีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กรมการข้าว จังหวัดขอนแก่น นางวรารัตน์ พลมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดรุณีย์ เพิ่มอุดมวัฒนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้ออกตรวจโรคข้าวนาปรังให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง โดยมีนายรัศมี ศรีวิชิ อาสาสม้ครเกษตรหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ ๗ ตำบลนาอ้อ นำตรวจแปลงข้าว ภายในพื้นที่ของเกษตรกร
หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๕,๑๐ และ ๑๔ เกี่ยวกับวิธีการลดต้นทนการใช้ปุ๋ยเคมี ตามโครงการลดต้นทนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านกกชุมแสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
******
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ให้บริการต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แก่กลุมข้าวโพด ยางพารา บ้านสูบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย และรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร บ้านแหล่งควาน หมู่ ๓ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมปล่อยแตนเบียน Anagyruslopezi เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง ศัตรูสำคัญของมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบล
นาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้แก่เกษตรกรตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองเลย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัิติการ การส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
โดยมีนางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเลย เข้าร่วมสัมมนาฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้รับขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง พร้อมทั้งบริการการขอใบรับรองมันสำปะหลัง แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ในพื้นที่ตำบลนาดินดำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
******
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณ เทศบาล
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการ ตามโครงการบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ร เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้
ออกสำรวจความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจากวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย ได้
ออกตรวจสอบการเพาะปลูกและศัตรูพืชพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นายจริต สีหะ นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการ ตามโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการ ตามโครงการการบริหารจัดการครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มมันสำปะหลังรุ่งเรือง ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยมหักแก่เกษตรกร หมูที่ ๘
บ้านหนองบอน พร้อมทั้งชี้แจงและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๕๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลนาโป่ง ณ วัดจอมมณี บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายจริต สีหะ, นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ
เคลื่อนที่ พร้อมทั้งชี้แจงและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ณ บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
******
นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนมันสำปะหลังแก่เกษตรกร หมู่ที่ ๘ บ้านกุดโง้ง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เมื่อวันที่ ๒๓ มีันาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นายวีระเดช ฟองชัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
พร้อมด้วยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินเลย ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ตามกิจกรรม ๘๔ ตำบลปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบูรพาราม หมู่ที่ ๒
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ให้การต้อนรับนายมนตรี สอนสุภาพ นายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง ในการมาเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อม
ทั้งติดต่อเกี่ยวกับใบรับรองมันสำปะหลัง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายสิทธิเดช โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้ออกติดตามนิเทศงานเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมี นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้กล่าวต้อนรับในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เมษายน ๒๕๕๕


****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมพิธีเิปิดอบรมการฝึกกรีดยางพาราของตำบลน้ำหมาน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม-
๑ เมษายน ๒๕๕๕ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒-๘ เมษายน ๒๕๕๕ เกษตรกร ๑๐๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือการกรีดยางพาราในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพ เมื่อวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำยลนาดินดำ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านสตรีอำเภอเมืองเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.๖ โครงการเพื่อเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔ โดยมีนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เป็นประธานมอบฯ ณ อาคาร อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.๖ แก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว (จากภัย
พิบัติอุทกภัย ปี ๒๕๕๔) พื้นที่ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ เทศบาลตำบลนาโป่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อม นายกเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ
เมล็ดพันธุ์ข้าว (จากภัยพิบัติอุทกภัย ปี ๒๕๕๔) พื้นที่ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิฃาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาครัวเรือ ที่มีรายได้ต่อคนต่อปีต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท ของตำบลน้ำสวย จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐานระดับอำเภอเมืองเลย ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสูบ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำันักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.๖ แก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว (จากภัยพิบัติอุทกภัย
ปี ๒๕๕๔) พื้นที่ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนางสาวรมย์ชลี อาจปาสา นักวิชาการเกษตร ๖ เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้ออกสำรวจและตรวจแปลง
มันสำปะหลัง ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
หมอนฟักทอง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เยี่ยมเกษตรกรและคณะกรรมการกลุ่มปุ๋ยหมักของบ้านฟากนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาอาน เมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร( ทบก.๐๑) ให้แก่เกษตรตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมี นางปทุมวัน ประจันพล เกษตร
จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายสุทัศน์ บุตรสระเกษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมีระเบียบวาระการประชุมและหัวข้อสำคัญต่าง ๆ
ของงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้นำเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด นำผลผลิตสับปะรดเข้าร่วมจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร
ในวันเปิดทำการของแม็คโคร สาขาเลย ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่เงสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านไร่ม่วง และไร่ม่วงใต้ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เจรจาเกี่ยวกับธุรกิจในการนำสับปะรดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาเลย ซึ่งในงานนี้มีท่านเกษตรจังหวัดเลย นางปทุมวัน ประจันพล เข้าร่วมเปิดห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาเลย ในวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย อบรมเกษตรกร และจ่ายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เพื่อช่วยป้องกันกำัจัดเชื้อราในพริก ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เียี่่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรผสมผสาน
นายระราญ ศรีบุรินทร์ ม.๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่้อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจ่ายใบรับรองข้าว รอบ ๒ ปี ๒๕๕๔ ให้กับเกษตกรตำบลนาอ้อ ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย ประชุมวางแผนโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ ร่วมกับ อาสาสมัครเกษตร ณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลายเหนือ
ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ออกตรวจสอบความเสียหายของต้นยางพาราที่หักโค่นจากลมพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เพื่อรายงานให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภับพิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคุณกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยมีวาระประชุม
และเรื่องสำคัญต่าง ๆ เข้าประชุม ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่เพาะปลูก
ยางพารา ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ของพื้นที่ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
โดยมีนายอำเภอผาขาวเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พื้นที่หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

พฤษภาคม ๒๕๕๕


****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมื่องเลย ได้นำเกษตรกรจำนวน ๔๐ ราย เข้าร่วมอบรมโครงการการปลูกปาล์มน้ำมัน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งน
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลนาโป่ง จัดเวทีพบประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสารเกษตรแก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วม ณ วัดป่าเลไลย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้จัดทำประชาคมร่วมกับเกษตรกร จำนวน ๒๔ ราย เกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหาย
จากวาตภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมอบรมการกรีดยางพาราให้แก่เกษตรกร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดเลย (สกย.เลย) ณ วัดศรีสวาท หมู่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย ออกสำรวจความเสียหายภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้
ยางพาราอายุ ๒-๓ ปี ยืนต้นตาย ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีชมชื่น ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมงานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนา้อ้อ และตำบลชัยพฤกษ์ เนื่องใน
วันคุ้มครองผู้บริโภค ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย นำอาสาสมัครเกษตร นายสมควร เพียคำ และเกษตรกรหัวไวใจสู้ นายจุตพงษ์ สุจิมงคล เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ
ภูมิปัญญาไทย ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
เลย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการภูมิปัญญาไทย "ทำนา ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน" ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ระว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกนักวิชาทหารจังหวัดทหารบกเลย ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย และศึกษาดูงานต้นแบบ ของนางสาวธัญชนก ลีกระจ่าง บ้านเลขที่ ๒๖๔
บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เข้าร่วมด้วย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา เป็นประธานเปิดการ
อบรมในครั้งนี้
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า จำนวน ๑๙ ไร่ ของนายท่อน
บุญมีวิเศษ พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑๐๐ น.
.****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง และทำให้ต้นยางพาราตายแล้ง
ของเกษตรกรจำนวน ๑๖ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
****
นายจริต สีหะ และ นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการกรีดยางพาราให้แก่สมาชิกกลุ่ม
ยางพาราจำนวน ๒๐ ราย ณ แปลงฝึกกรีดยางพารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่ง ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พื้นที่หมู่ที่ ๔
บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔
บ้านท่ามะนาว ตำบลนา้อ้อ อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าตรวจสอบสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่าน
มา ณ แปลงเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกร หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองเลย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์ใหม่) และรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม
๑๗ ราย ณ หมู่ที่ ๓ บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกิจเจริญยางพารา หมู่ที่ ๔ และกลุ่มบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑๔
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางราีนีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในการยื่นแบบคำขอการมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาอ้อ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและตรวจเยียมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสาน การดูแลสวนเงาะโรงเรียน พื้นที่ ๑๓ ไร่ ของ นายระนาญ
ศรีบุรินทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ของเกษตรกรในพื้นที่
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาดินดำ ประจำ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มยางพารา บ้านกอไร่ใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลเสี้ยว อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตำบลนาอ้อ อำเภอ
เืมืองเลย จังหวัดเลย เื่มื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕,๓๐ น.
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ ดำเนินการจัดทำประชาคมเกี่ยวกับยางพาราที่เสียหายจากวาตภัย พร้อมทั้งปิดประกาศภัยวาตภัย
ดังกล่าว ณ บ้านลาดค้อ หมู่ ๑ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข ๖ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม และพันธุ์ข้าว กข ๑๒ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ให้เกษตรกรที่สมาชิกเข้าร่วม
ดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์ใหม่) ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๗ ราย ณ หมู่ที่ ๓ บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ทำประชาคมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งที่ผ่านมา ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๑๑
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ทำประชาคมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งที่ผ่านมา ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๒
๖ และ ๑๐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ศาลาวัดบ้านขอนแดง หมู่ ๒ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ทำประชาคมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งที่ผ่านมา ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๑๒
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ศาลาวัดบ้านแหล่งควาย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกดำเนินการติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของยางพาราจากวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๘
และ ๙ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ
กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของหมู่ที่ ๙ บ้านนาสำราญ ตำบลน้ำสวย อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการขยายพันธุ์ยางพารา แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง
ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการขยายพันธุ์ยาง แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ใน
พื้นที่อำเภอเมืองเลย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการขยายพันธุ์ยาง ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ยางพารา เพื่อพูดคุย รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสวนยาง พร้อมทั้ง
ชี้แจงข่าวสารแก่เกษตกรผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย ออกสำรวจความเสียหายภัยพิบัติ จากวาตภัยและ
ลมกระโชกแรง ทำให้ยางพาราที่เปิดกรีดแล้วหักโค่นล้มเสียหาย ของนางเสบียง ลีกระจ่าง เสียหาย ๑๑๗ ต้น ณ หมู่ที่ ๙ บ้านนาสำราญ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย ออกสรวจความเสียหายจากภัยพิบัติ วาตภัย
ลมกระโชกแรง ทำให้ยางพาราที่เปิดกรีดแล้วหักโค่นล้มเสียหาย ของนางวาสนา จันทร์อยู่จริง เสียหาย ๓๒ ต้น ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤาภาคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้นำเกษตรกร นายยงยุทธ ประวัง เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลการประกวดในกิจกรรมการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร ขึ้นรับรางวัล เนื่องในงานวันเกษตรกร ณ บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เนื่องในงานวันเกษตรกร โดยนำมะม่วงเข้าประกวด
ด้วยในครั้งนี้ ณ บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยาการในสันทนาการพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนเบื้องต้นในการผลิตน้ำหมักสูตร
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฝึกอบรมเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเียง รุ่นที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเก็นวิทยาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการปลูกพืชด้วยวิธี
การอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ณ บ้านลายเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมงานวันเกษตรกร ซึ่งในการนี้ได้ร่วมส่งประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่เขตอำเภอเมืองเลย และประกวดการแข่งขัน
การตำส้มตำ ณ บ้านปากหม้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลุกยางพาราพร้อมทั้งการให้คำแนะนำในการใส่ปุ๋ยแก่ยางพารา
ที่ถูกวิธี ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบาด
ศัตรูพืช ในกิจกรรมการป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ณ วัดอัมพวัน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราและแปรรูปยางพารา พร้อมตรวจสอบการขายยางก้อนถ้วยของ
กลุ่มฯ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งพบว่าราคาขายยางก้อนถ้วยที่ซื้อขายกันนั้นราคา ๕๓ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างง่าย สำหรับใช้ใน
การหว่านหล้าให้แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ณ บ้านลายเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางพารา ที่ได้ดำเนินการขายยางพาราก้อนถ้วย ณ บ้านสูบ หมู่ ๑
ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกคอนโดและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ณ บ้านลายเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมเกษตร
ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกี่ยวกับยางพาราหักโค่นที่เสียหายจากวาตภัย ที่หมู่ ๗,๘,๑๐ บ้านกกดู่
ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีกำนันและคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดทำการประชาคม
ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรเกี่ยวกับความ
เสียหายของยางพาราที่เกิดจากวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านบง ตำบลนาโป่ง อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่เงสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืชไล่แมลง เช่น
สะเดา ให้แก่เกษตรกรในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการสาธิตการทำน้ำหมักสูตรไล่แมลงที่ผลิตจากพืชสมุนไพร ให้แก่เกษตรกร
ในโครงการฝึกบอรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างง่าย สำหรับใช้ในการ
หว่านให้แก่เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยการสาูิตการผลิตน้ำหมักสูตรไล่แมลงที่ผลิตจากพืชไล่แมลง เช่น สะเดา ให้แก่
เกษตรกร ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่เงสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยการในการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางของการปฏิบัติการเกษตร ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการปลุกพืชด้วยวิธีการอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกตรวจความพร้อมของหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ ๕ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประกวด
หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกคอนโด และจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร
ในโครงการฝึกอบรมการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ของเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ ๑ และ ๖
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเกษตรกรแปลงเรียนรู้ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน" ของนางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมือเลย และเตรียมสถานที่เพื่อรับรองเกษตรกรดูงานในโครงการมันสำปะหลัง ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน ซึ่งอยู่ในแปลงใกล้เคียงกัน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มิถุนายน
๒๕๕๕****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย ร่วมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การขยายพันธุ์ยางพารา" โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
เลย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย นายจรูญ พานิช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร ในการทำปุ๋ยหมัก ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอชีพ
เฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลน้ำสวย ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การขยายพันธุ์ยางพารา" โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
เลย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เกษตรกรเข้าร่วมอบรม ๖๘ ราย โดยมีนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ติดตามตรวจเยี่ยมการ
ฝึกอบรม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิืชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการผสมปุ๋ยใช้เอง ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการคัดพันธุ์ข้าว ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) ได้แจกกล้าพันธุ์มะละกอ พริก ให้แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง ๑ ไร่
ได้เงิน ๑ แสน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดราษฎร์บำรุง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๘ ตำบล
ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมอบรมปลูกมัน ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้นำเกษตรกรบ้านก่ำพี้ ตำบลกกดู่ อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๕ คน เข้ารับการอบรมปลูกมัน ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน แปลงของ
นางสาวธัญชนก ลีกระจ่าง บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมอบรมปลูกมัน ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน แปลงของนางสาวธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ที่ ๔ บ้านก้างปลา ตำบล
ชัยพฤกษื อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตของ นางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้านก้างปลา
ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง ๑ ไร่ได้เงิน ๑ แสน
**
ันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตของ นางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้านก้างปลา
ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน
**
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตของ นางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้าน
ก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน
**
นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตของ นางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เยี่ยมแปลงสาธิตตามโครงการภูมิปัญญาไทย ปลูกมันสำปะหลัง ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน ในเขตรับผิดชอบของสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองเลย ซึ่งเป็นแปลงของ นางธัญชนก ลีกระจ่าง หมู่ ๔ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่เงสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่เพื่อสาธิตการใส่ในสวนยางพารา ของเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่เงสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพก่อนการนำไปเพาะกล้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
**
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการการทำบัญชีครัวเรือน
และการเพาะถั่วงอกคอนโด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน หลักสูตรการเกษตรยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
**
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) ได้แจกกล้าพันธุ์มะละกอ พริก ให้แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลนาโป่ง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ตรวจแปลงเกษตรกรที่ได้รับความเีสียหายจากภัยแล้ง ที่แปลงของเกษตรกร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ประชาคมการเกิดภัยธรรมชาติ หมู่ ๒,๖,๙ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่เงสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจ แปลงมันสำปะหลังที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง ของเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบล
ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ไปศึกษาสภาพพื้นที่ดำเนินการโครงการทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสน ของ
นายบุญเทน เหล่าสุพะ เกษตรกรตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยม่วง หมู่ ๑๐ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเมืองเลย (ค.ช.ภ.อ.
เมืองเลย) โดยมีท่านนายอำเภอเมืองเลย นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการต่อทะเีบียนวิสาหกิจชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมันสำปะหลัง หมู่ ๙ บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้นำคณะติดตามนิเทศน์งานจาก เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ติดตามนิเทศน์งานที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รอรับการนิเทศน์ในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมทำบุญสำนักงานพร้อมเลี้ยงพระ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดนิทรรศการเตรียมงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วง
เมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมอบรมวิธีการใช้เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning ;
GPS) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้อง ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติิการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมอบรมวิธีการ
ใช้เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นที่โลก (Global Positioning ; GPS) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่งรถซิ่งพอเพียง ในงาน
สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสับปะรดผลโต รสชาดดี
ปลอดสารพิษ ในงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่งร้านสับปะรด
ในงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขวัญใจชาวไร่สับปะรด
ในงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบล
น้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน ข้างสถานีอนามัยตำบลน้ำหมาน
พร้อมด้วย นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย, นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เยี่ยมกลุื่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ ๓ กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ที่บ้านนาอ้อ หมู่ ๕ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเล ผลการประกวด บ้านนาอ้อ หมู่ ๕ ตำบลนาอ้อ ได้อันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ห้วยลึก ตำบล
นาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางสาวทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ไร่สับปะรดของ นายยงยุทธ ประวัง พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ไร่สับปะรดของ นายยงยุทธ ประวัง พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้นำเกษตรกรตำบลน้ำสวย จำนวน ๑๐ ราย เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ณ แปลงสับปะรดไร่ม่วง ของนายยงยุทธ ประวัง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมและพบปะเกษตรกรผู้เข้าอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้เข้าอบรม จำนวน ๗๐ ราย ณ แปลงสับปะรดของ
นายยงยุทธ ประวัง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรจำนวน ๗๐ ราย ณ แปลง
สับปะรดของ นายยงยุทธ ประวัง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมจุดสาูิธิตการปลูกยางพารา ของนายยงยุทธ ประวัง พื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำหมาน อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนยางพาราบ้านเจริญสุข หมู่ ๘
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมจุดสาธิตการเลี้ยงหมู ของนายวิเชียร ยาบุษดี พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกเยี่ยมจุดสาธิตการเกษตรด้านพืช ของนายพงษ์สิทธิ์ แสนอินทร์อำนาจ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๒
บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และติดตามการขายยางก้อนถ้วย ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปยางพาราบ้านสูบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโป่งป่าติ้ว หมู่ ๕ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมจุดสาธิตทางการเกษตรจุดเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นางทองส่วน แก้วกัณหา บ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ ๕ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ และคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ GAP พืชผัก ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๐ ราย ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสะอาด ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านบ้านท่ามะนาว หมู่ ๕ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เพื่อทำกิจกรรมเสริมของกลุ่มในการร้อยมาลัยจากดอกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
**
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการสับปะรดระดับตำบล ณ บ้านสมาชิกผู้ปลูกสับปะรด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ยางพารา-อาราบิก้า บ้านห้วยม่วง หมู่ ๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยม่วง หมู่ ๑๓
ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมจุดสาธิตการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
บ้านห้วยโตก หมู่ ๑ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีัรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
ได้ร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
**
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ตรวจเยี่ยมจุดสาธิตปศุสัตว์ (หมู) พื้นที่หมู่ ๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

กรกฎาคม ๒๕๕๕


****
ันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมดำเนินการจัดเตียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำสารคดีทางโทรทัศน์ รายการ "ทั่วถิ่นแดนไทย"
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ ถ่ายทำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปรูปปลา น้ำพริกปลานิล แกงพื้นบ้าน เมี่ยงปลา เป็นต้น โดยมี  คุณศุภัคญาฎาร์  อัครวัฒนะอังกูร  (แฟรี่)  เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนี้
****
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมจุดสาธิตการปลูกพืชเพื่อการค้า ของนางอุทร อธิสุมงคล หมู่ที่ ๓ ตำบลนา้อ้อ อำเภอเมือเลย
จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกตรวจสอบศัตรูพืชระบาดในแปลงข้าวนาปี ของบ้านท่าวังแคน หมู่ ๙ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมารเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการยืนยันและลงลายมือชื่อ ยืนยันข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/
๒๕๕๖ ณ บ้านสามแยก หมู่ ๖ ตำบลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เป็นกรรมการในการตัดสิน
การประกวดลำไย "ในงานมหกรรมกินลำไย ไปน้ำสวย" ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ตามแนวทางพระราชดำริ ณ บริเวณขุดคลองลำห้วยบุ่งน้อย บ้านท่าบุ่ง หมู่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการส่งมอบต้นไม้ให้แก่นายบุญแทน เหล่าสุพะ เกษตรกร
ตัวอย่างในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านห้วยม่วง หมู่ ๑๓ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการติดตามการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในพืชข้าวโพดฯ ใน
พ้นที่บ้านห้วยม่วง หมู่ ๑ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกับ กศน.จัอบรมการกรีดยางพาราตามโครงการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ณ บ้านากนา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
ออกติตามงานบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิืคการกรีดยางที่ถูกต้อง ในโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ
มีงานทำ ณ วัดบุปาราม บ้านวังแคน หมู่ ๗ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกรีดยางพารา ให้แก่
่เกษตรกรตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ณ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ ตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจ่ายปุ๋ย ตามโครงการส่งเสริมการเปลูกพืชปลอดสารพิษ ตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นำคณะกรรกมารประกวดการประกวดแปลงพืชไร่ เข้าเยี่ยมและตรวจ
แปลงมันสำปะหลังของนายเขียน จันทราช บ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ ๑๓ บ้านหัวนาำคำ ตำบลนาโป่ง อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการแจกจ่ายปัจจัยการลิต แก่แปลงเรียนรู้ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการลิตสับปะรด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ออกติดตามเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยม่วง หมู่ ๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย นายจรูญ พานิช และท่านปลัดนันทา เมืองก้อน
ปลัด อบต.น้ำสวย ออกตรวจเยี่ยมแปลงแหล่งผลิตของเกษตรกรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP แตงร้าน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ GAP แตงร้าน
ณ แปลงเกษตรกรปลูกแตงร้าน บ้านสะอาด หมู่ ๖ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหนังสือเอกสารสำคัญรับเงิน (กษ ๐๔) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย ยางพาราหักโค่น เกิดภัยเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๕๕ จำนวน ๓๓ ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ หอประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมีนายชัชวาล ปทานนท์ ปลัดอาวุธโส ดำเนินการประชุมแทนนายอำเภอเมืองเลย พร้อมคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น ๒๔ คน
****
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ สำนักงานเษตรอำเภอเมืองเลย ได้จ่ายหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.๐๔) ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยวาตภัย (ยางพาราหักโค่น)
ของเกษตรกรผู้ประสบภัยตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวดเลย ณ ศาลาวัด หมู่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ชี้แจงเกษตรกรและจ่ายหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.๐๔) ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย
ยางพาราหักโค่น ปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาวัดบ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
******
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนายจริต สีหะ และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จ่ายหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.๐๔) ให้กับเกษตรกร
ผู้ประสบภัยวาตภัย (ยางพาราหักโค่น) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๖๙ ราย เป็นเงิน ๔๗,๖๕๒ บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย เยี่ยมแปลงปลูกข้าว ของนายแทน เหล่าสุึพะ เกษตรกรบ้านห้วยม่วง หมู่ ๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเืมืองเลย
จังหวัดเลย และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม.
แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องทุกข์ เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากการส่งกลิ่นเหม็น
ของยางก้อนถ้วย ณ บ้านศรีสองรัก หมู่ ๑๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
****
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เรื่องปัญหา/อุปสรรค, แนวทางแก้ไข, ข้อเสนอแนะ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตรของ อกม. ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จ่ายหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.๐๔) ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยวาตภัย (ยางพาราหักโค่น)
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธกส.ของเกษตรกร ตำบลกกู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๓๐๖ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
****
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานโครงการในปี ๒๕๕๕ กับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน-
โลยีการเกษตรประจำตำบลนาดินดำ เป็นการเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมเฉพาะกิจเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
****
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕   นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมการจัดเวทีเสวนาอนุรักษ์และประโยชน์จากควายไทย
ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บ้านนาอ้อ หมู่ ๓ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งน

สิงหาคม ๒๕๕๕**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๕/๕๖ กรณีตกหล่น ให้กับ
เกษตรกร หมู่ ๕ บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ ศาลาวัดบ้านโป่งป่าติ้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางอุดมพร จวนมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (กรณีตกหล่น) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ของ
เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๑๒ และ ๑๔ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์,นางรานีย์ ท่าโพธิ์, และยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกันเป็นวิทยากร
ให้ความรูู้้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลงยางพาราของเกษตรกร ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้กล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลงยางพาราของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ
ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลง
ยางพาราของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลง
ยางพาราของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
**
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลงยางพารา
ของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลงยางพารา
ของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ แปลง
ยางพาราของเกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ประชุมชี้แจงถึงความสำคัญและรายละเอียดในการขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมประชุมชี้แจงและแนะะแนวหลักเกณฑ์การพิจารณายางพาราในการขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา สำหรับการรวมกลุ่มในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมประชุมชี้แจงและแนะแนวหลักเกณฑ์การพิจารณายางพาราในการขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำหรับ
การรวมกลุ่มในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ณ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิชัยมงคล
ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกยางพารา หมู่ ๕ บ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืงเลย จังหวัดเลย
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ ตำบลนาน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากส่วนกลางในการเยี่ยมศูนย์ศัตรูพืชชุมชนตำบลนาดินดำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าี่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปี ๒๕๕๕ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และได้สาธิตวิธีการใส่ปุ๋ย ณ แปลงสวนยางพาราของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน เพื่่อชี้แจงการเตรียมสถานการณ์ภัยพิบัติฝนทิ้งช่วง และข้าวเป็นโรคระบาด
ณ อาคารตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (โนนแคมป์) หมู่ที่ ๑ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกาประกวดผลผลิต
ลำไย ปี ๒๕๕๕ โดยมีท่านเกษตรจังหวัดเลย นางปทุมวัน ประจันพล เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ว่า
การอำเภอเมืงเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกให้บริการเกษตกร หมู่ที ๒ และ ๘ ตำบลน้ำสวย เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด รายเก่า พร้อมกับรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ วัดเลียบ หมู่ ๒ บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกให้บริการเกษตกร หมู่ที ๖,๑๑,๑๒ ตำบลน้ำสวย เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด รายเก่า พร้อมกับรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกให้บริการเกษตกร หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำสวย เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด รายเก่า พร้อมกับรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายใหม่ (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ วัดบ้านวังแคน หมู่ ๗ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ของเกษตรกรหมู่ที่ ๓
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกให้บริการเกษตรกร หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำสวย เพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด รายเก่า พร้อมกับรับขึ้นทะเบียน
รายใหม่ (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตวฺ์ และมันสำปะหลัง ให้กับ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไหม้ข้าว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ นายอำเภอเมืงเลย ออกตรวจเยี่ยมจุดสาธิตการผลิตลำไยเพื่อการค้า ของนายเทวา ศรีบุรินทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พื้นที่ปลูก ๑๙ ไร่ ภายใต้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย โดยมีท่านเกษตรอำเภอเมืองเลย
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์, นางพนิดา ชำนิกุล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และนางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ นายอำเภอเมืงเลย ออกตรวจเยี่ยมจุดสาธิตเงาะเมืองเลยปลอดสารพิษของนายระนาญ ศรีบุรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พื้นที่ปลูก ๑๓ ไร่ ภายใต้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำสวย โดยมีท่านเกษตรอำเภอเมืองเลย นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ และ นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมอบรมพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตร
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรปลูกลำไย ตัดแต่งคัดคุณภาพผลผลิตลำไยเตรียมส่งขายให้พ่อค้า ในราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท ณ หมู่ที่ ๘ บ้านซำพุ ตำบล
น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) แก่เกษตรกรบ้านน้อยนาซำ หมู่ ๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ให้
แก่เกษตรกรพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านขอนแก่น ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานบุญประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลน้ำสวย ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ณ โรงเรียนบ้านสูบ
หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรบ้านวังแคนร่วมกันทำต้นเทียนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรณา ตำบลน้ำสวย ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดบ้านวังแคน
หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

กันยายน ๒๕๕๕


**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ทพศ.) ของบ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑
ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วัดนครบาล บ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ทพศ.) ของบ้านติ้วน้อย หมู่ที่ ๕
บ้านน้ำฮวย หมู่ที่ ๙ บ้านติ้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔
ณ วัดบ้านติ้วน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการ จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดน่าน ได้มาศึกษาดูงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จำนวน
๕๐ ราย เกี่ยวกับพื้นที่ทำการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของสำนักงานฯ เมื่่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านบง หมู่ที่ ๖ บ้าน
ป่าข้าวหลาม และ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกกชุมแสง ณ วัดบ้านกกชุมแสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านบง หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘
บ้านหนองบอน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเเลย ไ้ดจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเเลย ไ้ดจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเเลย ไ้ดจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการชำนาญการ สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองเลย ร่วมกับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านระดับอำเภอ ได้ดำเนินการประเมินและตัดสินการ
ประกวดหมู่บ้านดีเด่นบ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๐ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านบง หมู่ที่ ๑๑ ณ ศาลา
วัดนครบาล บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ก ันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเเลย ไ้ดจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๑๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเเลย ไ้ดจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๑๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕  ณ.บ้านลายเหนือ หมู่ ๑๑ ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕  ณ.บ้านเพีย หมู่ ๒ ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เ มื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕  ณ.บ้านลายเหนือ หมู่ ๑๑ ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕  ณ.บ้านเพีย หมู่ ๒ ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๕
**
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย ได้ดำเนินการสุ่มตรวจแปลงของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ แปลงเกษตรกร
ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเืมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ วัดศรีชมพู หมู่ที่ ๓
ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสองรัก ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านหัวนาทอง หมู่ที่ ๑๕
วัดโพนทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ได้ร่วมจัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ ศาลาวัดบ้านกำพี้ หมู่ ๓ ตำบล
กกดู่ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ในพื้นที่บ้านหัวนาทอง หมู่ที่ ๑๕
ณ วัดโพนทอง บ้านหัวนา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ได้ร่วมจัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด ณ ศาลาวัดบ้านตูบโกบ หมู่ ๒
ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ บ้านถิ่น หมู่ ๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านถิ่น หมู่ที่ ๓ และบ้าน
หัวนา หมู่ที่ ๗ ณ วัดโพนทัน บ้านถิ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสองรัก ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสองรัก ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสองรัก ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของบ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๔ บ้าน
โนนกุจับ หมู่ที่ ๑๒ และบ้านขอนแก่นสามัคคี หมู่ที่ ๑๖ ณ วัดป่าเลย์ไลยื หมู่ที่ ๔ บ้านขอนแก่น ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ได้ร่วมจัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓
ชนิด ณ ศาลาวัดบ้านลาดค้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ บ้าขอนแก่น หมู่ ๔ ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมด้วยนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการตรวจพืชที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับ
รายงานว่ามีการระบาดของโรคไหม้ข้าว ณ บ้านติดต่อ หมู่ ๑ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านส้าน หมู่ ๔
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
**
นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับรายงานว่าคาดว่าจะเสียหายจากระยะฝนทิ้งช่วงเดิม ณ
แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ.อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๗ บ้านวังแคน ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
**
นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ณ บ้านแหล่งควาย หมู่ที่ ๓
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมกลุ่มแปรรูปผลผลิตยางพาราบ้านนาน้ำมัน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยขายให้กับพ่อค้าที่ประมูลได้
ราคากิโลกรัมละ ๔๒ บาท ณ.ที่ทำการกลุ่มฯบ้านนาน้ำมัน หมู่ ๓ อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ.ศาลาวัดเลียบ หมู่ ๒ ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) ปี ๒๕๕๕/
๕๖ ณ.ศาลาวัดเลียบ หมู่ ๒ ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ.ศาลาวัดเลียบ หมู่ ๘ ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
**
นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ๓ ชนิด(ข้าว ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ.อบต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตุลาคม ๒๕๕๕นางรานีย์ ท่าโพธิ์, นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการช่วยหรือบรรเทาภัยฝนทิ้งช่วง แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงส้ตว์ ในพื้นที่ตำบลน้ำสวย (ขั้นตอนการจ่าย กษ.๐๔) ณ ศาลาวัดศรีสว่างวารี หมู่ที่ ๙ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒ู๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย,ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมในโครงการหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของจังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส จัดกิจกรรมในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของจังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมดำเนินการบริการประชาชน ตามกิจกรรมโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของจังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี ระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบแปลงข้าวที่เข้า
ร่วมการประกวดในครั้งนี้ ณ แปลงข้าวของเกษตรกรในหมู่ที่ ๒ บ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์, นางรานีย์ ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ร่วมการอบรมการเพาะถั่วงอกคอนโด ตามกิจกรรมยุวเกษตรกร แก่เยาวชนโรงเรียน
บ้านสูบ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ ราย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทีจะมาทำการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจ
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจ
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์วัชร์  ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์วัชร์  ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่
เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์วัชร์  ไชยเดชหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์วัชร์  ไชยเดชหิรัญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลกกทอง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสิทธิ์วัชร์  ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้
ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลกกทอง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้
ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเสี้ยว  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่
เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเสี้ยว  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะ
ปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเสี้ยว  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูก
ครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่
เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่
เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลกกดู่  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจริต สีหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้
ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม 2555 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑๐
 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วย
เครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑๐  ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖  โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง GPS 
ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเครื่อง GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางรานีย์  ท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย  ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการด้วยเครื่อง
GPS  ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีึชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้ดำเนินการ
ด้วยเคื่อง GPS ณ พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายยุทธพล ทองปรีึชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายทัศนัย ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ออกสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก (ทพศ.) ปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยการตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกครั้งนี้
ดำเนินการด้วยเคื่อง GPS ณ พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย