หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์ “โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับจังหวัด “เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

184352

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ม.1 ตำบลนำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

183544

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยนายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้ มอบปัจจัยการผลิต ให้คำแนะนำข้อมูลทางการเกษตร และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บ้านลาดค้อ ม.1 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182998

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมสำรวจแปลงไม้ผลที่กำลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ของดีอำเภอเมืองเลย เช่น เงาะ ลำไย แก้วมังกร สับปะรด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182989

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวแปลงใหญ่น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182978

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยเลย ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

181179

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรีและนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ข่าว กับศูนย์วิจัยข้าวอุดร ณ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47915

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

180160

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 และกิจกรรมช่วงบ่าย ออกนิเทศกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโป่ง ม.5 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

108636

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง ตรวจรับเอกสารการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47128

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

<<แสดงทั้งหมด>>