กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประเมิน พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวของเกษตรกร พบโรคไหม้ข้าว และปัญหาฝนทิ้งช่วง ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น ณ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

73247248_147611563282374_7607766388488273920_n 72696645_147611363282394_8539291558871040000_n (1) 72696645_147611363282394_8539291558871040000_n 72553385_147611843282346_640393621132017664_n 72481601_147611473282383_3778574504599486464_n 72460818_147611786615685_2779211850489790464_n 72442376_147611603282370_2088869542116720640_n 72441154_147611523282378_7790775782489456640_n 72436580_147611429949054_3279374763637604352_n 72405832_147611659949031_5586815732613644288_n

เยี่ยมเกตรกรกรตำบลน้ำหมาน

 

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

1

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประเมิน พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วม kick off การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 ณ ธนาคาร้พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีเกษตรกร อำเภอเมืองเลย เข้าร่วม 3 ราย

72696645_147611363282394_8539291558871040000_n (1)

184352

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ม.1 ตำบลนำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

183544

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยนายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้ มอบปัจจัยการผลิต ให้คำแนะนำข้อมูลทางการเกษตร และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บ้านลาดค้อ ม.1 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182998

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมสำรวจแปลงไม้ผลที่กำลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ของดีอำเภอเมืองเลย เช่น เงาะ ลำไย แก้วมังกร สับปะรด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182989

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวแปลงใหญ่น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182978

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยเลย ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

181179

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรีและนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ข่าว กับศูนย์วิจัยข้าวอุดร ณ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47915

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

180160

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 และกิจกรรมช่วงบ่าย ออกนิเทศกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโป่ง ม.5 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

108636

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง ตรวจรับเอกสารการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47128

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

178851

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโป่ง เพื่อชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หอประชุม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

45695

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายปิยวัช ชัยศรี, นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจกเอกสารเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ให้เกษตรกรดำเนินการจดบัญชีครัวเรือน ให้ความรุ้สร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ หมู่ที่ 10 ตำบลกกดู่

232029

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมสมาชิก ศดปช.ตำบลนาดินดำ ร่วมงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง บ้านโคกฝ่าย หมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

10004

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี, นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกกดู่ เพื่อชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่

7001

วันที่14 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ บ้านโฟนป่าแดง หมู่ 3 ตำบลเเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1000

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

19059538_1947792215466392_8032742377399380159_n

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 โดยมี นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรในเขตพื้นอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 ราย เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

1002

ประชาสัมพันธ์ “โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับจังหวัด “เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้

675

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประสบการณ์ “ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย”

361

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมตรวจภัยพิบัติไฟใหม้สวนยางพารา ครั้ที่ 2 ณ บ้านเจริญสุข ม.8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผลปรากฎว่าสวนยางพาราไม่เสียหายสินเชิง ยังสามารถฟื้นฟูได้

352

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้าวอุดร เตรียมจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว ( Field Day ข้าว ) ณ แปลงใหญ่ข้าว บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

630

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 8 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ บ้านวังแคน ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

503

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2560 “สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย” ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

403

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายอิธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-6 ตำบลเสี้ยว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

103

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และขอบคุณหัวหน้าวิรัตน์ สำหรับอาหารกลาง วันที่แสนอร่อย อิ่มมาก ๆ คะ จากใจทุกคน ^^

40

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกบานบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 5 มิภุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบข้อมูล รายชื่อ เกี่ยวกับภัยเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ข้าวไร่ละ 1,000 บาท และ เงินเก็บเกี่ยวไร่ละ 800 บาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

20

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าฝึกอบรมครูฝึกระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

18893156_1461606913918006_7000190702217083186_n

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 4/2560)” ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

303

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับปลัดอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมชี้แจงเกณฑ์การข่วยเหลืออุทกภัย ที่บ้านขอนแดง ม.2,10 และออกตรวจสอบความเสียหาย

204

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นายอิทธิพล ขำนาพึง และนายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาโป่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงวาตภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ ม.7,13,15 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย

23

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุม อบต.เมือง

14

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ ประชุมดัชนีพลังงาน ณ โรงแรมใบบุญเพส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65431

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

5

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจพื้นที่เสียหายจากวาตภัยร่วมกับ อบต./กำนัน/ผญบ.หมู่ 1บ้านก่อไร่ใหญ ตำบลเสี้ยว จำนวนเกษตรกร 10 ราย

12100

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 และชี้แจงขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ้าน ทุกหมู่บ้าน ของตำบลนาอาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

167758

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ “หนวยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยให้คำแนะนำและบริการทางการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ บ้านโป่งเจริญ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

165084

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

94831

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงยางพาราที่ประสบวาตภัยของเกษตรกร หมู่5 บ้านน้ำคิว ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65429

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลยชั้น 2 ที่ว่าอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65390

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยและ นายธนิตย์ ราชแข็ง อกม.ตำบลนาดินดำ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ณ ที่ทำการ อกม. บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

18301981_1931279927117621_5347748124144623755_n

วันที่ 9 พฤษภาคม.2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ รับชม,ฟัง video conference การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64129

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63078

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครเกษตร 5 ราย เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุุคล(IFPP). ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18222331_1929598457285768_8203559060531445623_n

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมโครงการลงแขก ลงขัน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านกำเนิดเพชน หมู่ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18198737_1928716227373991_7831007294545765545_n

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปงานและวางแผนงานการดำเนินงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

18221853_1928715717374042_8632929547033816612_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและกรมการข้าว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 12 จำนวน 2,000 กก.(80ถุง) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่น้ำสวย เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูการผลิตหน้า ณ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

18222078_1928714994040781_5849752070921596826_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นาย วิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

18157275_1926650020913945_7370923574777432881_n

วันที่ 28 เมษายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร อบรมโครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ โดยเทศบาลตำบลนาดินดำจัดอบรมเกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมูที่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

18157515_1926648407580773_365397156377717162_n

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมส่ง นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นวส.ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

18157239_1926647134247567_2891220279024572445_n

วันที่ 25-26 เมษายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ,นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร ครั้งที่ 3 ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ๋ข้าว) ณ วัดสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18056945_1924668141112133_2036948895606887066_n

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมทีมงาน เลี้ยงส่งคุณสิทธิ์ภิวัช ไชยเดชหิรัญ นวส.ชำนาญการ เนื่องในโอกาส ย้ายไปรับตำแหน่ง ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

18057665_1924665697779044_3497329896882419540_n

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายสิทธิ์ภิวัช ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากพายุลูกเห็บ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18157321_1924664474445833_2209942242460716623_n

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจแปลงลำไย ของเกษตรกรตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

318490

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ แปลงเกษตรกทฤษฎีใหม่ หมู่ 5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

153872

วันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ภาคเช้า ติดตามงาน 5 ประสาน การใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ ศพก. การดำเนิน ศจช. ศดปช. แผนพัฒนาการเกษตร และภาคบ่าย ติดตามงาน 5ประสาน แปลงเรียนรู้แปลงใหญ่ ตำบลนำ้สวย ตำบลนาดินดำ และตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

375403

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ สัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__8372355

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รดน้ำ ขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย จาก นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

307904

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรและสรุปผลหลังการฝึกปฏิบัติระดับอำเภอครั้งที่ 2 ร่วมกับ นางนันทิยา ศรีทัดจันทา สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

428151

วันที่ 4 เมษายน 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมกรรมการเครืข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__8249409

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

722016

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเวทีฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

721843

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้นที่ 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

146961

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ นวส.ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล กกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย;;

12

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ บ้านหนองดอกบัว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

6

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย มีหน่วยงานร่วมดังนี้1.สถานีพัฒนาที่ดินเลย 2.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ณ วัดสว่างวารี ต.น้ำสวย

145288

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 GAP แบบกลุ่มในแปลงใหญ่ (ข้าว) ครั้งที่ 2 ณ วัดสว่างวารี ม.9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

143833

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยประธานศพก. ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองประชุมคณะกรรมการ ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

119173

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ลานปรอทยักษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

S__13230087

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลล่องแพ กินปลาน้ำหมาน ให้อาหารกระต่าย ที่ บ้านโป่งเบี้ย ตำบลนำหมาน ซึ่งจะจัดในวันที่ 12-15 เมษายน 2560

17457480_1907655199480094_7969736375965505078_n

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพบปะ ประสานงานเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านปราชญ์เกษตร ต.หนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

15829

วันนี้ 22 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”. และโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ณ วัดโพนค่าย ม.6 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

26066

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เกิดเหตุพายุ ลมแรง ณ บ้านสูบ ม.1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผลกระทบต่อกิจกรรมการเกษตร ตอนนี้อยู่ระหว่างกานตรวจสอบ

141687

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรดังนี้ 1.การบัญชีในครัวเรือน โดยครูบัญชีอาสาตำบลเมือง 2.การแปรรูปหม่อน โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

120358

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจสอบความเสียหายทางการเกษตร จากเหตุพายุลมแรง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ บ้านหนองดอกบัว ม.5 ต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบความเสียหาย

4

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560″ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

136772

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานแปลงมันสำปะหลัง ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

135966

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานแปลงทฤษฎีใหม่ ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15247

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ม.8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกษตรกร 20 ราย

17353433_1904931189752495_3338531832206246701_n

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ ม.6,11,12 ตำบลน้ำสวย อำเภอมเืงเลย จังหวัดเลย

138398

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไม้ดอก-ไม้ประดับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ตำบลนำ้สวย ณ ที่ทำการ กำนันตำบลน้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

S__8396806

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

236539

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย, นางบุปผาชาติ ไชยพงษ์ นวส ชำนาญการพิเศษ และนางน้อมเศียร เสนานุช นวสชำนาญการ จัดเวทีและถ่ายทอดควารู้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สับปะรด ณ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14615

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลด้านอารักขาพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

136382

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมทั้งถวาายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นเกษตรกรที่ดี และเป็นพลังอันสำคัญของแผ่นดิน ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

136375

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

278087

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเลย “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย สินค้าเกษตรคุณภาพ” ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดเลย

277047

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชมหัวหน้าส่วน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

104813

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__8167433

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางอุดมพร จวนมาศ เจาพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ โรงแรมใบบุญแกรด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__7733865

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชาน” ณ บ้านโพนป่าแดง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

228795

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกนับปะรดไร่ม่วงรวมใจ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังกวัดเลย

131067

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดทำข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

911

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Singgle Command) ของจังหวัดเลย โดยมีนางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เป็นประธาน

803

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

900

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

800

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชาคมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชาคมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บริการเกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรส เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักกันนิรันดร์กาล @ น้ำหมานโป่งเบี้ย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

512

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกแบบและดำเนินการปรับภูมิทรรศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

605

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเยียวยาแก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

303

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดมืองเลย ออกติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับภูมิทรรศน์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

202

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามแปลงเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ระบบน้ำหยด ผลผลิตเพิ่มขึ้น 4 ตัน/ไร่ ณ บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

103

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามแปลงนายลุน ทองคำแสน ในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ณ บ้านหนองหญ้าไซ ม.2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

54

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เยี่ยมแปลงเกษตรกรแนวใหม่ ผู้ปลูกเมลอน และพืชอื่นเพื่อเพาะจำหน่ายขยายพันธุ์ ณ บ้านกกดู่ ม.8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

36

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

24

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รวบรวมส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดในงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ณ ร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยลดปรับปรุง บำรุงดิน ณ แปลงนาข้าวเกษตรกร บ้านปากหมาก หมู่ 7 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการและนายกริสน์ เสาวดี นวส. สาธิตและปฏิบัติการแปรรูปกล้วย คือ กล้วย เบรคแตก กล้วยไส้สับปะรด ณ บ้านกอไผ่โทน ม.9 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

84711

วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมสัมมนาขยายผล Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัดเลย และดูงานตลาดผลไม้ ที่บ้านไร่ม่วง ต.นำ้หมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

44

วันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยนายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร(จำแนกตามความพร้อม)โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

35

วันที่ 26 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมวางแผนปรับปรุงฐานเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทรรศน์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางอรุณีย์ วังเหนือ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

8

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะติดตามและนิเทศงาน ประจำปี 2560 ครั้งนี้ 2 โดย นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ และได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเมืองและแปลงใหญ่สับปะรดตำบลนำ้หมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5005

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเสืองเลย ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการทำงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

9

วันที่ 20 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ วัดศรีชมชื่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดลย

239909

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหนวยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน” ณ วัดเลียบ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1003

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นายปิยวัช ชัยศรี นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี สำรวจพืชฤดูแล้ง บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

909

วันที่ 18 มกราคม 2560 ้นางอุดมพร จนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

905

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

800

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี, นายปิยวัช ชัยศรี และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกเยียมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายสมพาน พระอินทร์ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

700

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

601

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษและนางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมนา เรื่อง การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

501

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี, นายกรสน์ เสาวดี และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ นายทองใบ พันสนิท บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

403

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอ ประชุมและวางแผนเพื่อตรวจสอบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

312

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นายปิยวัช ชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมการตรวจสอบ วาดแปลงให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

304

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานโครงการกำจัดผักตบชวาห้วยน้ำหมาน หมุ่ที่1 บ้านไร่ม่วง ตำบลน้้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยผุ้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

300

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบปัจจัยการผลิตแปลงทดสอบพันธุ์สับปะรดโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด่่ ปี 2560 ให้กับ นายยงยุทธ ปะวัง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดไรม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

101

วันที่ 13 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อหารือ/ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ศจช.ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

90

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายเสวียน แก้วไชยะ ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 13 มกราคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) ณ วัดอัมพวัน ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

74

วันที่ 12 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา, นายปิยวัช ชัยศรี, นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

62

วันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษร ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

200

วันที่ 11-13 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

44

วันที่ 11 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสตว์,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมหม่อนไหม และกรมวิชาการเกษตร จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

36

วันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ รับวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ณ โกดังเก็บของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 9 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

32

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย เลี้ยงฉลองปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18

นที่ 5 มกราคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

12

วันที่ 4 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 4 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย

2

วันที่ 4 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย

85

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2559 กิจกรรม รายงานพืชฤดูแล้ง และภัยธรรมชาติ การผลิตเชื่อไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอร์เรีย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ปีงบประมาณ 2560 ณ จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

46

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเวทีขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านกกดู่ หมู่ 10 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

40

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงเรียนบุเรศวรบำรุงราษฎร์ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย

21

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย) สำนังานที่ดินจังหวัดเลย,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ร่วมจัดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

17

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสานแก่สมาชิก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย, ดร.มาริษา เดอเเบลส์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่ปรึกษา ศพก. และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ น.ส.รุ่งนภา พงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3000

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บันทึกข้อมูลเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ

2000

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมและจ่ายปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอเมืองเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1004

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

900

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดเวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ ตามโครงกรพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่อง (Smart Farmer) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

805

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานรับการประเมิน คัดเลือกกำนันยอดเยี่ยม ณ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

702

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ณ ลานรับซื้อผลผลิต บ้านหนองดอกบัว หมู่ 13 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

603

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนรู้ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง) ณ บ้านท่าวังแคน หมู่ 9 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

500

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการเกษตรกรที่มาขอรับการบริหาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

403

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง, นายปิยวัชชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

300

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

200

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลน้ำสวย เรื่องเงินกองทุนข้าว การจำหน่ายข้าว การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ วัดสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

90001

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ จพก.ชำนาญงานตรวจเยี่ยมแปลงเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณแปลง ของนางพิมพ์ภา วงศ์ป้อง ม.2 บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

80001

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษและนางน้อมเศียร เสนานุช นวส.ชำนาญการ ร่วมสัมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จ.เลย

50002

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ติดตามงานความก้าวหน้าโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.อำเภอเมืองเลย ณ บ้านกำเนิดเพชร ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

4004

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บริการเกษตรกร ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3002

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการประกวด อบต.สะอาด ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี บ้านสูบ หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2001

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1001

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เลี้ยงรับธุรการใหม่

901

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

803

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเกษตรกรกลุ่ม ศดปช.ตำบลนาดินดำ เข้าร่วมจัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

700

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

602

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ปรับปรุง 5 ส. บริเวณห้องทำงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

501

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

306

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศาลาเรียนรู้ ศพก. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

301

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

203

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช.) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไบร์ท โอเต็ล จังหวัดขอนแก่น

120

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ของตำบลนาดินดำ ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าทั่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

108

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

103

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการชัยพฤกษ์สานสัมพันธ์วันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ที่นา นายสมชาย พรมพุทธา บ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

98

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

86

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย ณ อบต.ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษรอำเภเมืองเลย พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ ศพก.โครงการศาลาเรียนรู้ ณ ศพก.บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

72

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ บ้านกกทอง หมู่ที่ 4 ตำบลกกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการประุชุมทำความเข้าใจการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

57

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกติดตามตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาข้าวในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลนาดินดำ หมู่ 3 ตำบลนาอาน หมู่ 2,4 และ 16 ตำบลนาโป่ง พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น ข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่น่าเป็นห่วง ส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเสียหายบางส่วน

47

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ออกติดตามเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาข้าว ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลนาดินดำ หมู่ 3 ตำบลนาอาน หมู่ 2,4,16 ตำบลนาโป่ง พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น ข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่น่าเป็นห่วง ส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเสียหายบางส่วน

41

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษร ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน

31

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ในพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

25

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

17

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าราชการและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

702

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

603

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบ ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 ต.นำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

504

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

66

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรฯโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการทำบุญชีครัวเรือน ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 ต.น้ำสวย

107

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช นักวิชาการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามแปลงข้าวของเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ณ แปลงเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

92

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจความเสียหายน้ำท่วม หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

66

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ปี 2559 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตฯ ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

62

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

55

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

52

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

46

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

42

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมด้วยข้าราชการและประชาชน เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

31

วันที่ 30 กันยายน 59 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมสัมมนา,งานกีฬาเกษตร และงานเกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

9

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสิทธิ์ ไชยเดชหิรัญ และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ณ แปลงใหญ่สับปะรด บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 และหมู่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 28 กันยายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงส่งคุณสวาทจิต พรหมมินทร์ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย

55

วันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดงานเลี้ยงส่ง นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ด้วยบรรยายกาศที่อบอุ่น 34 ปีที่ร่วมสร้าง ขอแยกทางไปตามฝัน หญิงแกร่งแห่งเมืองนำ้ดำ สวาทจิต พรหมมินทร์

48

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดสันตยานาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 14 กันยายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ ตรวจเช็ครายชื่อเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

35

วันที่ 14 กันยายน 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 13 กันยายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี, นายกริสน์ เสาวดี จัดอบรมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 13 กันยายน 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 12 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมรับบริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รอรับเกษตรกรที่มาทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

30

วันที่ 6-8 กันยายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

25

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยวิทยากรจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 8 กิจกรรมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านไร่มทาม หมู่ 5 ตำบลนาอาน ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ( อุทกภัย) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 6 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านห้วยเหล็ก ให้การต้อนรับและชี้แจงโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร แก่คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการฯ ระดับจังหวัด ณ บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

8

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

400

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่นพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ระดับอำเภอ โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

302

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรทางเลือกอื่น ณ บ้านสูบ หมู่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

205

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประมาณการณ์พื้นที่เสียหาย 25 ไร่

155

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประมาณการณ์พื้นที่เสียหาย 25 ไร่

144

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ หมู่ 4 บ้านภูสวรรค์ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

134

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานลำไย ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

133

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกบริการและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

127

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รอรับการติดตามนิเทศงาน จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่องการบันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

123

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นวส.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ร่วมกับ อบต.ชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

120

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมู่ 6 บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี ติดตามเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

109

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

108

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น ถอดองค์ความรู้และถ่ายทำวิดิทัศน์ จุดเรียนรู้ของ นายบุญทอม นันทะคำศรี เกษตรกร ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านสูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี นายปิยวัช ชัยศรี รอรับ

100

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำตัวแทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม สัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย โดยมี นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

97

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการปรัปปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธู์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

93

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ชี้แจงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดป่อง ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

88

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

84

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

76

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

70

วันที่ 8 สิงหาคม นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ขึ้น ทบก. หมู 6 บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

53

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ออกตรวจสอบพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS ออกวัดพิกัดมุมแปลงพื้นที่จริง ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

43

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

38

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม

34

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการประชาชน ที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

30

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมวาดแปลงและจับพิกัด GPS ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหวาย หมู่ 7 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1,8 และ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเลย, รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท,. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

12

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลากลาง บ้านโพนป่าแดง หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายอนิวรรตน์ บุตรวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559ุ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

91

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์อำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

89

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 กิจกรรม วิเคราะห์วางแผนแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

73

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบล นาอาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

67

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเตรียมความพร้อมอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช, นางสวาทจิต พรหมมินทร์, นางอุดมพร จวนมาศ และนางบุญกว้าง ไทยสา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ที่มีผู้ใช้สิทธิ์ต่ำ ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

71

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง ณ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

51

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาวัดจอมแจ้ง หมู่ 1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

60

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านสูบ ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

54

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติงานประกวดการฝึกยุทธวิธีของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

59

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

51

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

47

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

43

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมือวเลย มอบหมายให้ นายสุบิเน โสมาศรี นักการภารโรง อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

41

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

34

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

27

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลุคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศาลากลางบ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงเกษตรกร ตามโครงการปรับเป็นเกษตรทางเลือก ปี 2559 ณ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

50

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม VDO conference เรื่องแปลงใหญ่ ต้นแบบ และทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

45

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประธานในพิธีโดย นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย

32

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

25

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมฝึกอบรม “จัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GIS” สำหรับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

15

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 กิจกรรมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

7

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หมู่ 1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ถั่วเหลือง) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

17

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เข้าอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ (Imformation Technology:IT) ระดับอำเภอ รุ่น 2 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

13

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยี่ยมลานรวบรวมผลผลิตยางพารา บ้านบงหมู่ 11 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ปี 2559 ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1001

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานการสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2559 ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

808

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสภบัพิบัติอำเภอเมืองเลย มีมติช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ตำบลนาอ้อ จำนวน 8 ราย พื้นที่เสียหาย 41 ไร่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

804

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ส่งมอบต้นพันธุ์เงาะโรงเรียนและต้นพันธุ์ส้มบางมด ให้แก่กษตรกรตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

803

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเษตร ปี 2559 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

706

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 2 เตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกผักเข้าสู่ระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ณ หมู่ที่ 11 บ้านลายเหนือ ต.นำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

600

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกติดตามแปลงเรียนรู้กิจกรรมไถกลบตอซังข้าว ตามโครงการการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ บ้านห้วยม่วง ม.4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

507

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 (อุดรธานี) เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (ข้าว) ปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

402

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน “โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2559″ และเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

313

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

202

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี จัดเทวีกระบวนการกลุ่มและเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรฯ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต (ข้าว) ปี 2559 ณ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

102

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดศรีแดนวงศ์ บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

95

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ณ บ้านสูบ บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

85

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับการติดตามนิเทศงาน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี 2559 ณ ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาดินดำ บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

74

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดยมีนายสถิตย์ พลศิลป์ พัฒนาการอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน แทนนายอำเภอเมืองเลย ณ กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านสูบ ครั้งที่ 2 เรื่องการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี (เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า) ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

56

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาแล้ง ปี 2558/59 กิจกรรมหลักสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านห้วยเหล็ก หมู่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

53

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมทำบุญครบรอบครองราช 70 ปี ณ วัดศรีสุธาวาส (วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

39

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการเกษตร ณ เรือนจำชั่วคราวโพนเหล็ก เรือนจำจังหวัดเลย

32

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญสำนักงาน พร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด หัวหน้าวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

22

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแปลงเรียนรู้ ตามโครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยางพาราบ้านสูบ และการปลูกพืชแซมสวนยางพาราเพิ่มรายได้และลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยผสมเอง ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

9

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางน้อมเศียร เสนนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และสังคม ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 จังหวัดอุดรธานี ณ สนง.กษจ.เลย

3

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกร (เลี้ยงปลากระชัง) นางมยุรี แสนคำคูณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลี้ยงปลา 50 กระชัง เสียหาย (ตาย) ประมาณ 10-15 ตันมูลค่า 1 ล้านบาท

5001

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

4003

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3008

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมชี้แจงโครงการและสำรวจปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 ณ วัดบ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3000

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการแปรรูปกล้วย (กล้วยทำกล้วยอบเนย) และการทำขนมเทียนแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2007

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1006

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้าฝ่ายอารักขาพืช พร้อมคณะ จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว โดยมีทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมด้วย ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

902

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการทำชาสมุนไพรและการทำลูกประคบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการทำชารางจืดและการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

805

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จดอบรมเกษตรกรตามโครงการผลิตมันสำปะหลัง เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพือเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4 ณ บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

700

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากร นางสุใจ พุทธมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญการทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

601

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะกรรมการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน รับเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 80 ถุง 2,000 กิโลกรัม ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

507

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรวิาการแปรรูปสุกร วิทยกร นางวิไล ศรีพรมมา ผู้เชียวชาญการทำแหนมและการเลี้ยงไก่บ้าน โดยกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

405

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสูบ ณ ศาลากกลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

311

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการแปรรูปกล้วย (กล้วยอบเนย) และการทำขนมเทียนแก้วณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

203

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

106

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเกษตรกร บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

91

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

82

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสนริมการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ให้กับเกษตรกรบ้านติ้วน้อย หมู่.5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

70

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำข้อมูลพืชตระกูลถั่ว” ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

181

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ู(การทำปลาส้ม,ปลาแดดเดียว) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

172

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Smart farmer อำเภอเมืองเลย จำนวน 18 ราย เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรียนฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

162

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรการแปรรูปสุกร (ทำแหนมหมู) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการทำูกล้วยอบเนย และขนมเทียนแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

152

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตำบลนาดินดำ ร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซัง ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

137

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

133

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

129

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลุกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากรโดย กรมประมง และนางสุใจ พุทธมาตย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

115

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงกาเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรการแปรรูปสุกร การทำแหนมหมู ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในวิชาการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมภาครัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล นาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

75

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลยอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลุกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากรโดย กรมประมง และนางสุใจ พุทธมาตย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

74

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

70

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี และ นายปิยวัช ชัยศรี นวส.การเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและติดตามความกว้าหน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเหล็ก ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวมผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

60

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการแปรรูปสุกร และการเลี้ยงไก่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

43

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น และไผ่เศรษฐกิจ ณ บ้านลายเหนือ หมู่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 28 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ห้องประชุม อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

35

วันที่ 28 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาการผลิตน้ำยาเอนกประงค์ และวิชาการผลิตสบูู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

24

วันที่ 27 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาูการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

17

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ และคณะกรรมการ อชก.ระดับอำเภอเมืองเลย ประชุมคณะกรรมการ อชก.ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นปะธานประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

10

วันที่ 26 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ, นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ออกติดตามสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 25 เมษายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ สำรวจแปลงยางพาราเกษตรกรซึ่งไฟไหม้ จำนวน 9 ราย ณ แปลงยางพาราตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 1 วิชา การแปรรูปสุกร วิทยากร โดย นางวิไล ศรีพรมมา และวิชาการ เลี้ยงไก่บ้าน วิทยากร โดยกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

34

วันที่ 25 เมษายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตร บ้านห้วยเหล็ก ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

26

วันที่ 22 เมษายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง หมู่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

23

วันที่ 22 เมษายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายกรสิน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ให้กับเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร มันสำปะหลัง บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

29

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

22

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านห้วยหวาย ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 21 เมษายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมชี้แจงจัดทำแผนพัฒนาการ เกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ณ ศาลาวัด บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

8

วันที่ 20 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ติดตามโครการบูรณาการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัข์บ้า บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 19 เมษายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำ บ้านห้วยเหล็ก หมู่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 12 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 11 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 และเทศกาลสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

23

วันที่ 8 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย วิทยากรจากชลประทาน และตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

14

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

11

วันที่ 7 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 7 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ภาควิชาสุขภาพดีมีสุข วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

9

วันที่ 4 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ภาคเช้าวิชาพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต โดยวิทยากรจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและภาคบ่ายวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรฯ

3

วันที่ 2-3 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีประชาคมเวที กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแผนชุมชน ร่วมกับพัฒนาชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ณ บ้านสูบ ม.1 บ้านหนองดอกบัว ม.5 และบ้านวังแคน ม.7 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

86

วันที่ 1 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลยจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 5 วิชา การบริหารจัดการน้ำโดยวิทยากรจากุกรมชลประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 1 เมษายน 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ อบต.น้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

75

วันที่ 31 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลยจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 4 วิชา สุขภาพดีมีสุข โดยวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

69

วันที่ 31 มีนาคม 2659 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสังเกตุการณ์การทำสกุ๊ปข่าว “รายการคนไทย หัวใจเดียวกัน” การแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเลย ของ ททบ.5 ณ ฝายชะลอน้ำ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62

วันที่ 30 มีนาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การผลิตและขยาย พันธ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น และไผ่เศรษฐกิจ ณ วัดศรีจันทน์ บ้านนาอ้อ หมู่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

55

วันที่ 30 มีนาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์, นายปิยวัช ชัยศรี, นายกริสน์ เสาวดี ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดเลย อบรมโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

52

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแก้วไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย รับคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ จังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแก้วไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

44

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดทำเวทีวิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน และแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร หมู่ 2 บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 29 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

38

วันที่ 28 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

28

วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชา การส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ, นายกริสน์ เสาวดี อบรมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตการแปรรูปกล้วย ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

20

วันที่ 25 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร (ยางพารา) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14

วันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 24 มีนาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการผลิต สับปะรดปลอดภัย ปี 2559 หลักสูตรการผลิตสับปะรด GAP ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 24 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

95

วันที่ 23 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลยจัดอบรมโครงการเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ของการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

89

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการใช้น้ำด้านการเกษตร หมู่ 11 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไม่มีปัญหาเพราะเกษตรกรปลูกพืชไม่มาก

88

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง โดยมี นายสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศบาลตำบลนาดินดำ และนายปรีชา แสงโสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืชไร่เลย ร่วมเป็นวิทยากร ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

78

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและ ไม้ยืนต้น ณ วัดสีชมภู บ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

72

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ (ขนาดกลาง) ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ของ ธ.ก.ส. โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ประธานในพิธี ณ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

71

วันที่ 22 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ของการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

66

วันที่ 21 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

61

วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจฝายชะลอน้ำ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่ามีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อการทำการเกษตร

57

วันที่ 18 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

52

วันที่ 17 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ แม่ น้ำฮวย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปริมาณน้ำฮวยตอนนี้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

45

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวั้ชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมจัดทำแผน 3 ปี ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

39

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโนนสะอาด บ้านลายเหนือ ม.11 ต.นำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

32

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจโรคราแป้งในยางพาราซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการใบอ่อนร่วง พบว่าเกิดมากเป็นบริเวณกว้างในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

28

วันที่ 15 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยทีมวิทยากรจาก กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

20

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม ร่วมประชุมการจัดทำแผน 3 ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลนาอ้อ ตรวจสถานการณ์น้ำสำหรับทำการเกษตร น้ำยังเพียงพอต่อการทำ การเกษตร

26

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ออกเยี่ยมเกษตรกแรละติดตามถสานการณ์ในตำบลกกดู่ พบว่าในหมู่บ้านที่ลดพื้นที่การปลูกพืชฤดูแล้ง น้ำในแหล่งน้ำ ยังเพียงพอต่อการทำการเกษตร

19

วันที่ 11 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ในรายวิชาการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนอำเภอ เมืองเลย ณ บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

11

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นำกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 3, 12 ตำบลนาอาน,กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ หมู่ 1,6 ตำบล น้ำหมาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย 3 ก และ Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดจำหน่ายในงาน ณ โรงแรมใบบุญแกนรด์

3

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสืบตระกูล มิลินทานุช นวก.ชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และเทศบาตำบลนาดินดำ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวแก่ชาวนาครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ มอบหมายให้ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ติดตามงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในครัวเรือน ของกลุ่มกองทุนข้าวบ้านเพียซำพุ ณ วัดเลียบ บ้านเพีย ม.2 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

6

วันที่ 10 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ในรายวิชาสุขภาพดีมีสุข ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

8

วันที่ 9 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร บรรยายโดยนายสมัย เสนานุช เกษตรกรต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย ณ บ้านหนองดอกบัว หมู่ 5 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย ณ บ้านฟากนา หมู่ 11 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงกุหลาบ ของนายสงคราม สายคำตั้ง บ้านลายเหนือใต็ หมู่ 12 และติดตามสถานการณ์น้ำด้านการเกษตร ฝ่ายนาหนองเอียน บ้านลายเหนือ หมู่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เกษตรประจำตำบลนาดินดำ ร่วมจัดเวทีตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย ณ บ้านทรัพย์มงคล หมู่ 7 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดทำ เวทีตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเล

5

วันที่ 8 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 7 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

1

วันที่ 7 มีนาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์น้ำ ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 และบ้านห้วยลวงไซ หมู่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดทำ เวทีตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 2,9 ตำบลนาแขม อำเภอเมืงเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 6 มีนาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดทำเวทีตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับพัฒนาชุมชน ณ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืงเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โดยนางอุดมพร จวนมาศ ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปริมาณนำ้เพื่อการเกษตรในฝายนำ้บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยปริมาณนำ้ในลำห้วย,อ่างนำ้ยังพอเพียงต่อการปลูกพืช

3

วันที่ 4 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 บรรยายโดยเกษตรกรต้นแบบ นายบุญแทน เหลาสุพะ ในหัวข้อวิชาบัญชีแก้จน…บัญชีชี้ทางรวย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 3 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 โดยเกษตรกรต้นแบบ นางอรุณีย์ วังเหนือ ในวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 2 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ในวิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 1 มีนาคม 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 1โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เข้าเยี่ยมผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ในรายวิชาเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 บรรยายโดย นายบุญแทน เหลาสุพะ ในหัวข้อวิชาบัญชีแก้จน…บัญชีชี้ทางรวย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

31

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 บรรยายโดย นางอรุณีย์ วังเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ วงศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางน้อมเศียร สนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ร่วมทำบุญตักบาตรที่ตลาดผลไม้(สับปะรด) บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จิ่นอ่ำ นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานฯ

24

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ในรายวิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

19

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ในรายวิชาเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสับปะรดปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรม อบรมหลักสูตรการผลิตสับปะรด GAP เน้นการป้องกันสารไนเตรทตกค้างในสับปะรด ณ บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ในรายวิชาบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร) ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุดมพร จวนมาศ อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ขั้นตอน การตรวจดินของเกษตรกร จำนวน 20 ราย ภายใต้โครงการ ณ ศาลาวัดอัมพวัน หมู่ 4 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย

21

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ในรายวิชาชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดศํตรูพืช ณ วัดอัมพวัน หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

10

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

36

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

26

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดการอบรม และนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

5

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมจุดเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ของนายบุญทอม นันทคำศรี ประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงสุกรขุน ณ บ้านนาสำราญ หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจรับและส่งมอบหน่อกล้วยน้ำว้า จำนวน 1,600 หน่อ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกอไผ่โทน หมู่ 9 บ้าน กอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สมาชิก จำนวน 25 ราย

1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับและส่งมอบหน่อกล้่วยน้ำว้า จำนวน 1,600 หน่อ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมคราเม่ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยและเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย,นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ และ นางสาวฤดี ขะพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำจุดรับซื้อยางพารา ที่บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราในครั้งนี้ด้วย

12583841_1719786391574211_1901497545_n - Copy

วันที่ 22 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการสงเสริมการเกษรปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ หมู่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 20 มกราคม 2559 นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ และนางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย โดยมี นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และคณะ รอให้การต้อนรับและติดตามนิเทศงาน

1

วันที่ 17 มกราคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับ core team วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ร่วมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนกิจการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

1

วันที่ 16 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกันทำความสะอาด (5 ส) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

15 มกราคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ, นายปิยวัช ชัยศรี เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ต.น้ำสวย และ ต.เสี้ยว ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อ.เมืองเลย จ.เลย

4

วันที่ 15 มกราคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 15 มกราคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ, นายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดเลย ในการจัดจำแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ แปลงเกษตรเรือนจำจังหวัดเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

9

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์, นางสวาทจิต พรหมมินทร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แก่เกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) นางอรุณีย์ วังเหนือ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

2

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์ราคายางพารากลุ่มบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ราคาประมูลยาง 16.15 บาท

2

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 13 มกราคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองเลย (ศจพ.อ.เมืองเลย) ครั้งที่ 1/2559

2

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif112016

วันที่ 11 มกราคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย

anigif012016

วันที่ 11 มกราคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพให้กับ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง (แปลงใหญ่) ตามโครการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3 ก.) ณ อบต.น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 8 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประกวดกำนันดีเด่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 7 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายกริสน์ เสาวดี ร่วมประชุมเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกกดู่ หมู่ 8 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 6 มกราคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกผักบ้านแหล่งควาย ตามโครการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3 ก.)อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อจัดทำแผนพัฒนากิจการ

2

วันที่ 4 มกราคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อวยพรพร้อมรับพรจาก นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

3

วันที่ 4 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นกรรมการ ประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานกรรมการในการประกวด ณ บ้านเพีย ม.2 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย และมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และขอพร แก่นายอำเภอเมืองเลย

3

วันที่ 4 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมทีมงาน อวยพรและรับพรปีใหม่ ท่านเกษตรจังหวัด นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี

1

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมแปลงละมุดเกษตรกร บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรโครงการลดความเสี่ยงระบาดศัตรูพืช (ศจช.เครือข่าย) ณ หมู่ที่ 4 ศาลาวัดบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย อวยพรปีใหม่ให้กับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

1

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ โรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย

anigif122015

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ณ ศาลาวัดบูรพาราม หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง (สับปะรด) ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในเขต Zoning ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกร ตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ 11 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

4

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางอุดมพร. จวนมาศ ติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ในสวนยางพารา ณ บ้านหนองหญ้าไซ ม.2.ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

1

วันนี้ 21 ธค.58 นางน้อมเศียร เสนานุช ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่าย โดยมีนายอำเภอฯเป็นประธาน ที่ ห้องประชุมอบต.นำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ติดตามจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านน้อยนาซำ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย

2

นที่ 18 ธันวาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดโดยสำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เลย ณ ต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางอุดมพร จวนมาศ สำวจแปลงมันสำปะหลัง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินหมู่บ้านสะอาด ในโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2559 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา “เรื่องการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559″ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

7

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ (การเลี้ยงสุกร) บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมพิธีปล่อยแถว คาราวานรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

2

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นักข่าวทีวีช่อง 11 ได้ไปจัดทำข่าว ณ แปลงเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2012

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาด ดีเด่น ที่ห้องประชุม อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 เพื่อชี้แจงโครงการที่ลงในอบต.น้ำหมาน โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ องค์กรเกษตรกร (3 ก) และโครงการผลิตสับปะรด (GAP) ณ อบต.น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย

4

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ (คณะทีมประเทศไทย) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

anigif0112

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา,น.ส.รุ่งนภา พงษ์เมือง,นายปิยวัช ชัยศรี เข้าอบรมหลักสูตร เพื่อจัดทำแผนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์รายแปลง ด้วยระบบ GIS (Geographic Information System) โครงการส่งเสริมการเกษตร ในเขต Zoning ในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

2

วันที่ 27 พ.ย.2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว หมู่ 11 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

11

วันที่ 26 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 เข้าเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) แปลง นางอรุณี วังเหนือ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมคณะให้การต้อนรับ

2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะทีมประเทศไทยระดับตำบล ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558-59 และพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กับกำนันตำบลนาอ้อ และผู้ใหญ่บ้าน ณ ลานธรรมวัด หมู่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตร ตามตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 5

2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการทีมประเทศไทยระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

3

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ ลันทนา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอภูหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif705

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรนด์

anigif704

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วม “โครงการชวนเสี่ยว เกี่ยวข้าว” ณ แปลงเกษตรกรบ้านวังโป่ง หมู่ 8 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก

anigif702

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางน้อมเศียร เสนานุช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมทอดกฐินอำเภอ ณ วัดบ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif701

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกร โครงการวิสาหกิจชุมชน แปลงนายนวล ฮดฤาชา กลุ่มผู้เลี้ยงปลา บ้านหนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมสังเกตุการณ์การขึ้นทะเบียนยางพารา ของเกษตรกรตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ และนางบุญกว้าง ไทยสา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ติดตามเกษตรกร ผู้ทำการเกษตรผสมผสาน ที่บ้านวังโป่ง ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif700

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทอดกฐิน ณ วัดสุทธาราม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาอ้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมแปลงปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif905

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif410

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้บริการแก่ผู้มารับบริการในเรื่องข้อมูลไม้ผล (มะขามหวาน และ มะขามเปรี้ยว) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif705

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้างก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif6009

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาวัดหมู่ 9 บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif6008

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางอุดมพร จวนมาศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ (เรื่อง การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียและตรวจเลือดเกษตรกรหลังการอบรม) ณ วัดบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักเหลียงในแปลงยางพารา ณ สวนเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif6004

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานจากทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ในการติดตามงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif6002

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif6001

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ให้บริการเกษตรกรที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ให้บริการเกษตรกรที่มาขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 26 กันยายน 2558 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมปล่อยปลาตามโครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบ ระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ณ บ้านหนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 26 กันยายน 2558 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนโครงการฯ ณ ศาลาวัดบ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif3005

วันที่ 24 กันยายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมสัมมนาระดับจังหวัดพร้อมด้วยร่วมงานกีฬามหาสนุกและงานเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

5

วันที่ 22 กันยายน 2558 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ประจำตำบลนาโป่ง เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรกรจากภาวะภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 22 กันยายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา แก่นางปุย เสริฐศรี ณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 18 กันยายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมสัมมนา ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1

วันที่ 15 กันยายน 2558 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย

anigif3000

วันที่ 15 กันยายน 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดศรีสุมังคลาราม หมู่ 6,7 บ้านปากหมาก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2005

วันที่ 11 กันยายน 2558 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานอำเภอเมืองเลยและทีมข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เข้าสัมภาษณ์ นายระนาญ ศรีบุรินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่ประสบความสำเร็จ โดยจุดเด่นของผลผลิตคือเงาะที่มีรสชาด อร่อย กรอบและหวาน ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2006

วันที่ 11 กันยายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยือนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ณ บ้านส้าน หมู่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2004

วันที่ 9 กันยายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการถั่วเหลือง (ถั่วเหลืองฝน) หมู่ 4 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2003

วันที่ 8 กันยายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิเบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมสามชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2001

วันที่ 7 กันยายน 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรตามโครงการถั่วเหลือง ปี 2558 หมู่ 9 ตำบล ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif2000

วันที่ 7 กันยายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif1000

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (เงาะ) บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif709

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif706

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

anigif706

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับคณะติดตามนิเทศงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ฝ่ายสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif705

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif702

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน กับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif600

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฝึกอบรมเกษตรกรผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและ เชื้อบิวเวอร์เรีย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม เพิ่มผลผลิตข้าว ณ บ้านฟากนา หมู่ 11 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif701

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน “กินลำไย ไปน้ำสวย ปี 2558″ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเลียบ หมู่ 2 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif513

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ฝึกอบรมเกษตรกรผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อบิวเวอร์เรีย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตร ณ ศาลาวัดบ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif512

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมประชุมไกล่เกลียประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ จำนวน 19 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif815

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ฝึกอบรมเกษตรกรผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อบิวเวอร์เรีย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม เพิ่มผลผลิตข้าว ณ ศาลาวัดบ้านวังยาว ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif157

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ออกหน่วยปฎิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร หมู่ 4 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif152

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ ประชุมชี้แจงโครงการพักชำระหนี้สินของเกษตรกร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif150

วันที่ 7 สิงหาคม นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว ณ ศาลาวัด หมู่ 6 บ้านสามแยก ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif151

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว ณ ศาลาวัด หมู่ 6 บ้านสามแยก ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif409

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พบเกษตรกรโครงการถั่งเหลืองแล้ง ณ ศาลาวัดบ้านติ้วน้อย หมู่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif410

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลมะขามหวาน และมะขามเปรี้ยว ของอำเภอเมืองเลย แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif404

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนสิงหาคม แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif401

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงโครงการผู้ปลูกถั่วเหลืองแล้ง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง ณ หมู 9 ตำบลศรีสองรัก และ หมู่ที่ 4,6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif402

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย ออกติดตามแปลงข้าวของเกษตรกร ที่เกิดโรคระบาดศัตรูข้าว หมู่ที่ 11 บ้านเพชรเจริญ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif305

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานการปิดและส่งมอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน และงานตลาดนัดข่าวเกษตร ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

anigif1000

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

anigif925

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอเคลื่อนที่

anigif819

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตรวจพื้นที่ภัยแล้ง หมู่ 9 ตำบลนาดินดำ

anigif

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลนาดินดำ

anigif910

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตำบลน้ำสวย

anigif903

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อบรมเกษตรกร ตำบลน้ำสวย

anigif905

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เยี่ยมแปลงปลูกแก้วมังกร ตำบลน้ำสวย

anigif100

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

anigif51

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาอ้อ

anigif81

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เตรียมสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

anigif80

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 อบรมโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ (Zoning)

anigif70

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เยี่ยมเกษตรกร ตำบลนาโป่ง

anigif21

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 อบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558

anigif22

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สาธิตการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ตำบลนาดินดำ

anigif20

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สาธิตการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ตำบลศรีสองรัก

anigif23

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อบรมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

anigif3

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 อำเภอเคลื่อน ตำบลน้ำสวย

anigif16

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 แก้ไขหนี้สินเกษตรกร

anigif3

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

anigif

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 งานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ปี 2558

1

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 อบรม ศจช.ตำบลศรีสองรัก

2

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์

1

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เยี่ยมกลุ่มประมูลยางพารา

5

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

1

เยี่ยมเกษตรกร

anigif1

ประชุมเฉพาะกิจ

2

เยี่ยมกลุ่มสับปะรดไร่ม่วง

12

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตำบลนาอาน

anigif7

ปรับปรุงทะเบียน ตำบลชัยพฤกษ์

anigif8

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตำบลกกดู่

5

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลน้ำสวย

2

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตำบลศรีสองรัก

1

ประชุมประจำเดือนสำนักงาน

anigif4

ปรับบปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ตำบลนาโป่ง

anigif4

ปรับบปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ตำบลนาดินดำ

anigif5

ปรับบปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ตำบลน้ำสวย

anigif

เกษตรอำเภอเมืองเลยดำเนินกิจกรรม 5 ส

Download เอกสารราชการ

แผนรายปี

 • ปี 2558
 • ปี 2557

แผนรายไตรมาส

 • แผนรายไตรมาส 1
 • แผนรายไตรมาส 2
 • แผนรายไตรมาส 3
 • แผนรายไตรมาส 4

แผนรายเดือน

 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนมกราคม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

1

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประเมิน พุทธมาตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วม kick off การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 ณ ธนาคาร้พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีเกษตรกร อำเภอเมืองเลย เข้าร่วม 3 ราย

72696645_147611363282394_8539291558871040000_n (1)

184352

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ม.1 ตำบลนำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

183544

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยนายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้ มอบปัจจัยการผลิต ให้คำแนะนำข้อมูลทางการเกษตร และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บ้านลาดค้อ ม.1 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182998

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมสำรวจแปลงไม้ผลที่กำลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ของดีอำเภอเมืองเลย เช่น เงาะ ลำไย แก้วมังกร สับปะรด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182989

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวแปลงใหญ่น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

182978

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยเลย ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านสูบ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

181179

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรีและนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ข่าว กับศูนย์วิจัยข้าวอุดร ณ ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47915

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

180160

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 และกิจกรรมช่วงบ่าย ออกนิเทศกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโป่ง ม.5 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

108636

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง ตรวจรับเอกสารการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

47128

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

178851

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาโป่ง เพื่อชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หอประชุม เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

45695

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายปิยวัช ชัยศรี, นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แจกเอกสารเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ให้เกษตรกรดำเนินการจดบัญชีครัวเรือน ให้ความรุ้สร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ หมู่ที่ 10 ตำบลกกดู่

232029

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมสมาชิก ศดปช.ตำบลนาดินดำ ร่วมงานวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง บ้านโคกฝ่าย หมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

10004

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี, นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกกดู่ เพื่อชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่

7001

วันที่14 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ บ้านโฟนป่าแดง หมู่ 3 ตำบลเเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1000

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านติ้วน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

19059538_1947792215466392_8032742377399380159_n

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 โดยมี นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกรในเขตพื้นอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 ราย เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

1002

ประชาสัมพันธ์ “โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับจังหวัด “เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้

675

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประสบการณ์ “ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย”

361

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมตรวจภัยพิบัติไฟใหม้สวนยางพารา ครั้ที่ 2 ณ บ้านเจริญสุข ม.8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผลปรากฎว่าสวนยางพาราไม่เสียหายสินเชิง ยังสามารถฟื้นฟูได้

352

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้าวอุดร เตรียมจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว ( Field Day ข้าว ) ณ แปลงใหญ่ข้าว บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

630

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 8 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ บ้านวังแคน ตำบลนำ้สวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

503

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2560 “สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย” ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

403

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายอิธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-6 ตำบลเสี้ยว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

103

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และขอบคุณหัวหน้าวิรัตน์ สำหรับอาหารกลาง วันที่แสนอร่อย อิ่มมาก ๆ คะ จากใจทุกคน ^^

40

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกบานบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 5 มิภุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตรวจสอบข้อมูล รายชื่อ เกี่ยวกับภัยเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ข้าวไร่ละ 1,000 บาท และ เงินเก็บเกี่ยวไร่ละ 800 บาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

20

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าฝึกอบรมครูฝึกระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

18893156_1461606913918006_7000190702217083186_n

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 4/2560)” ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

303

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับปลัดอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมชี้แจงเกณฑ์การข่วยเหลืออุทกภัย ที่บ้านขอนแดง ม.2,10 และออกตรวจสอบความเสียหาย

204

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นายอิทธิพล ขำนาพึง และนายปิยวัช ชัยศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาโป่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงวาตภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ ม.7,13,15 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย

23

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุม อบต.เมือง

14

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ ประชุมดัชนีพลังงาน ณ โรงแรมใบบุญเพส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65431

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

5

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจพื้นที่เสียหายจากวาตภัยร่วมกับ อบต./กำนัน/ผญบ.หมู่ 1บ้านก่อไร่ใหญ ตำบลเสี้ยว จำนวนเกษตรกร 10 ราย

12100

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 และชี้แจงขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ้าน ทุกหมู่บ้าน ของตำบลนาอาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

167758

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ “หนวยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยให้คำแนะนำและบริการทางการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ บ้านโป่งเจริญ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

165084

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

94831

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงยางพาราที่ประสบวาตภัยของเกษตรกร หมู่5 บ้านน้ำคิว ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65429

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลยชั้น 2 ที่ว่าอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65390

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยและ นายธนิตย์ ราชแข็ง อกม.ตำบลนาดินดำ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ณ ที่ทำการ อกม. บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

18301981_1931279927117621_5347748124144623755_n

วันที่ 9 พฤษภาคม.2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ รับชม,ฟัง video conference การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64129

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอิทธิพล ขำนาพึง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63078

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครเกษตร 5 ราย เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร(อกม) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุุคล(IFPP). ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18222331_1929598457285768_8203559060531445623_n

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมโครงการลงแขก ลงขัน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านกำเนิดเพชน หมู่ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18198737_1928716227373991_7831007294545765545_n

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปงานและวางแผนงานการดำเนินงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

18221853_1928715717374042_8632929547033816612_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและกรมการข้าว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 12 จำนวน 2,000 กก.(80ถุง) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่น้ำสวย เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูการผลิตหน้า ณ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

18222078_1928714994040781_5849752070921596826_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นาย วิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

18157275_1926650020913945_7370923574777432881_n

วันที่ 28 เมษายน 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร อบรมโครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ โดยเทศบาลตำบลนาดินดำจัดอบรมเกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมูที่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

18157515_1926648407580773_365397156377717162_n

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมส่ง นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นวส.ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

18157239_1926647134247567_2891220279024572445_n

วันที่ 25-26 เมษายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ,นายปิยวัช ชัยศรี และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร ครั้งที่ 3 ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ๋ข้าว) ณ วัดสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18056945_1924668141112133_2036948895606887066_n

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมทีมงาน เลี้ยงส่งคุณสิทธิ์ภิวัช ไชยเดชหิรัญ นวส.ชำนาญการ เนื่องในโอกาส ย้ายไปรับตำแหน่ง ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

18057665_1924665697779044_3497329896882419540_n

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายสิทธิ์ภิวัช ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากพายุลูกเห็บ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18157321_1924664474445833_2209942242460716623_n

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจแปลงลำไย ของเกษตรกรตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

318490

วันที่ 20 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ แปลงเกษตรกทฤษฎีใหม่ หมู่ 5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

153872

วันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ภาคเช้า ติดตามงาน 5 ประสาน การใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ ศพก. การดำเนิน ศจช. ศดปช. แผนพัฒนาการเกษตร และภาคบ่าย ติดตามงาน 5ประสาน แปลงเรียนรู้แปลงใหญ่ ตำบลนำ้สวย ตำบลนาดินดำ และตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

375403

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ สัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__8372355

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รดน้ำ ขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย จาก นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

307904

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรและสรุปผลหลังการฝึกปฏิบัติระดับอำเภอครั้งที่ 2 ร่วมกับ นางนันทิยา ศรีทัดจันทา สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

428151

วันที่ 4 เมษายน 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมกรรมการเครืข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__8249409

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

722016

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเวทีฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

721843

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้นที่ 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

146961

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ นวส.ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล กกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย;;

12

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ ร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ บ้านหนองดอกบัว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

6

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 2560 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย มีหน่วยงานร่วมดังนี้1.สถานีพัฒนาที่ดินเลย 2.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และ 3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดร ณ วัดสว่างวารี ต.น้ำสวย

145288

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 GAP แบบกลุ่มในแปลงใหญ่ (ข้าว) ครั้งที่ 2 ณ วัดสว่างวารี ม.9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

143833

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยประธานศพก. ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองประชุมคณะกรรมการ ศพก. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

119173

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ลานปรอทยักษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

S__13230087

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลล่องแพ กินปลาน้ำหมาน ให้อาหารกระต่าย ที่ บ้านโป่งเบี้ย ตำบลนำหมาน ซึ่งจะจัดในวันที่ 12-15 เมษายน 2560

17457480_1907655199480094_7969736375965505078_n

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพบปะ ประสานงานเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านปราชญ์เกษตร ต.หนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

15829

วันนี้ 22 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”. และโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ณ วัดโพนค่าย ม.6 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

26066

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เกิดเหตุพายุ ลมแรง ณ บ้านสูบ ม.1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผลกระทบต่อกิจกรรมการเกษตร ตอนนี้อยู่ระหว่างกานตรวจสอบ

141687

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรดังนี้ 1.การบัญชีในครัวเรือน โดยครูบัญชีอาสาตำบลเมือง 2.การแปรรูปหม่อน โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

120358

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจสอบความเสียหายทางการเกษตร จากเหตุพายุลมแรง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ บ้านหนองดอกบัว ม.5 ต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบความเสียหาย

4

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560″ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

136772

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานแปลงมันสำปะหลัง ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

135966

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานแปลงทฤษฎีใหม่ ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15247

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศึกษาดูงานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ม.8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกษตรกร 20 ราย

17353433_1904931189752495_3338531832206246701_n

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ ม.6,11,12 ตำบลน้ำสวย อำเภอมเืงเลย จังหวัดเลย

138398

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นายปิยวัช ชัยศรีและนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไม้ดอก-ไม้ประดับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ตำบลนำ้สวย ณ ที่ทำการ กำนันตำบลน้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

S__8396806

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

236539

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย, นางบุปผาชาติ ไชยพงษ์ นวส ชำนาญการพิเศษ และนางน้อมเศียร เสนานุช นวสชำนาญการ จัดเวทีและถ่ายทอดควารู้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่สับปะรด ณ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14615

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลด้านอารักขาพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

136382

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมทั้งถวาายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นเกษตรกรที่ดี และเป็นพลังอันสำคัญของแผ่นดิน ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

136375

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

278087

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดเลย “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย สินค้าเกษตรคุณภาพ” ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดเลย

277047

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชมหัวหน้าส่วน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

104813

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมติดตามงานของหน่วยงานภาคี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__8167433

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางอุดมพร จวนมาศ เจาพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ โรงแรมใบบุญแกรด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__7733865

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชาน” ณ บ้านโพนป่าแดง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

228795

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกนับปะรดไร่ม่วงรวมใจ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังกวัดเลย

131067

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดทำข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

911

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Singgle Command) ของจังหวัดเลย โดยมีนางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เป็นประธาน

803

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

900

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

800

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชาคมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชาคมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บริการเกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรส เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ “รักกันนิรันดร์กาล @ น้ำหมานโป่งเบี้ย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

512

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกแบบและดำเนินการปรับภูมิทรรศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

605

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเยียวยาแก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

303

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดมืองเลย ออกติดตามพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับภูมิทรรศน์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

202

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามแปลงเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ระบบน้ำหยด ผลผลิตเพิ่มขึ้น 4 ตัน/ไร่ ณ บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

103

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามแปลงนายลุน ทองคำแสน ในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ณ บ้านหนองหญ้าไซ ม.2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

54

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เยี่ยมแปลงเกษตรกรแนวใหม่ ผู้ปลูกเมลอน และพืชอื่นเพื่อเพาะจำหน่ายขยายพันธุ์ ณ บ้านกกดู่ ม.8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

36

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

24

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รวบรวมส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดในงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ณ ร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยลดปรับปรุง บำรุงดิน ณ แปลงนาข้าวเกษตรกร บ้านปากหมาก หมู่ 7 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 31 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการและนายกริสน์ เสาวดี นวส. สาธิตและปฏิบัติการแปรรูปกล้วย คือ กล้วย เบรคแตก กล้วยไส้สับปะรด ณ บ้านกอไผ่โทน ม.9 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

84711

วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมสัมมนาขยายผล Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัดเลย และดูงานตลาดผลไม้ ที่บ้านไร่ม่วง ต.นำ้หมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

44

วันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยนายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร(จำแนกตามความพร้อม)โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

35

วันที่ 26 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมวางแผนปรับปรุงฐานเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทรรศน์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางอรุณีย์ วังเหนือ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

8

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะติดตามและนิเทศงาน ประจำปี 2560 ครั้งนี้ 2 โดย นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ และได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเมืองและแปลงใหญ่สับปะรดตำบลนำ้หมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5005

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเสืองเลย ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการทำงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จ.เลย

9

วันที่ 20 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ วัดศรีชมชื่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดลย

239909

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหนวยบริการอำเภอเคลื่อนที่ “สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน” ณ วัดเลียบ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1003

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้นายปิยวัช ชัยศรี นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี สำรวจพืชฤดูแล้ง บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

909

วันที่ 18 มกราคม 2560 ้นางอุดมพร จนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

905

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

800

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายกริสน์ เสาวดี, นายปิยวัช ชัยศรี และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกเยียมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายสมพาน พระอินทร์ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

700

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

601

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษและนางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมนา เรื่อง การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

501

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายปิยวัช ชัยศรี, นายกรสน์ เสาวดี และนางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ นายทองใบ พันสนิท บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

403

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยสำนักงานประมงอำเภอ ประชุมและวางแผนเพื่อตรวจสอบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

312

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นายปิยวัช ชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมการตรวจสอบ วาดแปลงให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดเลย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

304

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานโครงการกำจัดผักตบชวาห้วยน้ำหมาน หมุ่ที่1 บ้านไร่ม่วง ตำบลน้้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยผุ้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

300

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบปัจจัยการผลิตแปลงทดสอบพันธุ์สับปะรดโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด่่ ปี 2560 ให้กับ นายยงยุทธ ปะวัง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดไรม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

101

วันที่ 13 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อหารือ/ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ศจช.ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

90

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายเสวียน แก้วไชยะ ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 13 มกราคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) ณ วัดอัมพวัน ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

74

วันที่ 12 มกราคม 2560 นางบุญกว้าง ไทยสา, นายปิยวัช ชัยศรี, นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง และนายกริสน์ เสาวดี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อบรมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

62

วันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษร ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

200

วันที่ 11-13 มกราคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

44

วันที่ 11 มกราคม 2560 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสตว์,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมหม่อนไหม และกรมวิชาการเกษตร จ่ายปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

36

วันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ รับวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ณ โกดังเก็บของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 9 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

32

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย เลี้ยงฉลองปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18

นที่ 5 มกราคม 2560 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

12

วันที่ 4 มกราคม 2560 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

7

วันที่ 4 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย

2

วันที่ 4 มกราคม 2560 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย

85

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2559 กิจกรรม รายงานพืชฤดูแล้ง และภัยธรรมชาติ การผลิตเชื่อไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอร์เรีย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ปีงบประมาณ 2560 ณ จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

46

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเวทีขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านกกดู่ หมู่ 10 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

40

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ ณ โรงเรียนบุเรศวรบำรุงราษฎร์ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย

21

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย) สำนังานที่ดินจังหวัดเลย,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ร่วมจัดการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

17

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสานแก่สมาชิก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย, ดร.มาริษา เดอเเบลส์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่ปรึกษา ศพก. และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ น.ส.รุ่งนภา พงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3000

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บันทึกข้อมูลเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ

2000

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมและจ่ายปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอเมืองเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1004

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

900

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดเวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ ตามโครงกรพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่อง (Smart Farmer) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

805

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานรับการประเมิน คัดเลือกกำนันยอดเยี่ยม ณ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

702

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ณ ลานรับซื้อผลผลิต บ้านหนองดอกบัว หมู่ 13 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

603

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนรู้ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง) ณ บ้านท่าวังแคน หมู่ 9 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

500

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการเกษตรกรที่มาขอรับการบริหาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

403

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง, นายปิยวัชชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

300

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

200

วันที่ 10 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลน้ำสวย เรื่องเงินกองทุนข้าว การจำหน่ายข้าว การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ วัดสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

90001

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ จพก.ชำนาญงานตรวจเยี่ยมแปลงเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณแปลง ของนางพิมพ์ภา วงศ์ป้อง ม.2 บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

80001

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นวส.ชำนาญการพิเศษและนางน้อมเศียร เสนานุช นวส.ชำนาญการ ร่วมสัมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จ.เลย

50002

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นวส.ปฏิบัติการ ติดตามงานความก้าวหน้าโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.อำเภอเมืองเลย ณ บ้านกำเนิดเพชร ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

4004

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย บริการเกษตรกร ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3002

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการประกวด อบต.สะอาด ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี บ้านสูบ หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2001

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1001

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เลี้ยงรับธุรการใหม่

901

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

803

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเกษตรกรกลุ่ม ศดปช.ตำบลนาดินดำ เข้าร่วมจัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

700

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

602

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ปรับปรุง 5 ส. บริเวณห้องทำงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

501

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

306

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศาลาเรียนรู้ ศพก. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

301

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

203

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช.) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไบร์ท โอเต็ล จังหวัดขอนแก่น

120

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ของตำบลนาดินดำ ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเฉพาะกิจเจ้าหน้าทั่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

108

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

103

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการชัยพฤกษ์สานสัมพันธ์วันลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ที่นา นายสมชาย พรมพุทธา บ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

98

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เจ้าพนักงานธุรการ อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

86

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย ณ อบต.ศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษรอำเภเมืองเลย พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ ศพก.โครงการศาลาเรียนรู้ ณ ศพก.บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

72

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ บ้านกกทอง หมู่ที่ 4 ตำบลกกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

64

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการประุชุมทำความเข้าใจการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

57

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกติดตามตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาข้าวในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลนาดินดำ หมู่ 3 ตำบลนาอาน หมู่ 2,4 และ 16 ตำบลนาโป่ง พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น ข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่น่าเป็นห่วง ส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเสียหายบางส่วน

47

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ออกติดตามเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาข้าว ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลนาดินดำ หมู่ 3 ตำบลนาอาน หมู่ 2,4,16 ตำบลนาโป่ง พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น ข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่น่าเป็นห่วง ส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเสียหายบางส่วน

41

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษร ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนาข้าว ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน

31

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ในพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

25

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

17

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

14

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าราชการและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

702

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

603

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบ ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 ต.นำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

504

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

66

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรฯโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการทำบุญชีครัวเรือน ณ วัดศรีสว่างวารี ม.9 ต.น้ำสวย

107

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช นักวิชาการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามแปลงข้าวของเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ณ แปลงเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

92

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ปรุชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอเมืองเลย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

83

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจความเสียหายน้ำท่วม หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

66

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ปี 2559 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตฯ ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

62

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

55

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

52

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

46

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

42

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมด้วยข้าราชการและประชาชน เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

31

วันที่ 30 กันยายน 59 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ีสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมสัมมนา,งานกีฬาเกษตร และงานเกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

9

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสิทธิ์ ไชยเดชหิรัญ และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ณ แปลงใหญ่สับปะรด บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 และหมู่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 28 กันยายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงส่งคุณสวาทจิต พรหมมินทร์ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย

55

วันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดงานเลี้ยงส่ง นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ด้วยบรรยายกาศที่อบอุ่น 34 ปีที่ร่วมสร้าง ขอแยกทางไปตามฝัน หญิงแกร่งแห่งเมืองนำ้ดำ สวาทจิต พรหมมินทร์

48

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดสันตยานาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 14 กันยายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ ตรวจเช็ครายชื่อเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

35

วันที่ 14 กันยายน 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 13 กันยายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี, นายกริสน์ เสาวดี จัดอบรมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 13 กันยายน 2559 ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 12 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมรับบริการเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รอรับเกษตรกรที่มาทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

30

วันที่ 6-8 กันยายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

25

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยวิทยากรจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 8 กิจกรรมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านไร่มทาม หมู่ 5 ตำบลนาอาน ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ( อุทกภัย) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

9

วันที่ 6 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านห้วยเหล็ก ให้การต้อนรับและชี้แจงโครงการ ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร แก่คณะทำงานตรวจประเมินผลโครงการฯ ระดับจังหวัด ณ บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

8

วันที่ 5 กันยายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

400

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่นพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ระดับอำเภอ โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

302

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรทางเลือกอื่น ณ บ้านสูบ หมู่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

205

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประมาณการณ์พื้นที่เสียหาย 25 ไร่

155

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประมาณการณ์พื้นที่เสียหาย 25 ไร่

144

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ หมู่ 4 บ้านภูสวรรค์ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

134

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเปิดงานลำไย ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

133

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกบริการและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

127

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รอรับการติดตามนิเทศงาน จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่องการบันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

123

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นวส.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ร่วมกับ อบต.ชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

120

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมู่ 6 บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี ติดตามเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

109

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานวันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

108

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น ถอดองค์ความรู้และถ่ายทำวิดิทัศน์ จุดเรียนรู้ของ นายบุญทอม นันทะคำศรี เกษตรกร ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านสูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี นายปิยวัช ชัยศรี รอรับ

100

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำตัวแทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม สัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย โดยมี นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

97

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการปรัปปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธู์ข้าว ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

93

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ชี้แจงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดป่อง ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

88

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

84

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

76

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

70

วันที่ 8 สิงหาคม นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ขึ้น ทบก. หมู 6 บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

53

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ออกตรวจสอบพื้นที่ โดยใช้เครื่อง GPS ออกวัดพิกัดมุมแปลงพื้นที่จริง ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

43

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

38

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม

34

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับบริการประชาชน ที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

30

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมวาดแปลงและจับพิกัด GPS ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยหวาย หมู่ 7 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1,8 และ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

15

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเลย, รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท,. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

12

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลากลาง บ้านโพนป่าแดง หมู่ 3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายอนิวรรตน์ บุตรวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559ุ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

91

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์อำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

89

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 กิจกรรม วิเคราะห์วางแผนแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

73

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบล นาอาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

67

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเตรียมความพร้อมอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช, นางสวาทจิต พรหมมินทร์, นางอุดมพร จวนมาศ และนางบุญกว้าง ไทยสา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ที่มีผู้ใช้สิทธิ์ต่ำ ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

71

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ให้กับผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง ณ เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

51

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาวัดจอมแจ้ง หมู่ 1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

60

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านสูบ ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

54

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

62

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติงานประกวดการฝึกยุทธวิธีของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

59

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

51

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

47

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

43

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมือวเลย มอบหมายให้ นายสุบิเน โสมาศรี นักการภารโรง อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

41

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

34

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย อยู่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

27

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลุคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ศาลากลางบ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

24

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฏิบัติการ จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงเกษตรกร ตามโครงการปรับเป็นเกษตรทางเลือก ปี 2559 ณ บ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

50

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม VDO conference เรื่องแปลงใหญ่ ต้นแบบ และทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

45

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประธานในพิธีโดย นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย

32

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

25

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมฝึกอบรม “จัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GIS” สำหรับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

15

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 กิจกรรมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

7

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และ นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หมู่ 1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ถั่วเหลือง) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

17

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุวรรณา อันหนองกุง เข้าอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ (Imformation Technology:IT) ระดับอำเภอ รุ่น 2 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

13

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยี่ยมลานรวบรวมผลผลิตยางพารา บ้านบงหมู่ 11 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

6

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ปี 2559 ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1001

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานการสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2559 ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

808

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสภบัพิบัติอำเภอเมืองเลย มีมติช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ตำบลนาอ้อ จำนวน 8 ราย พื้นที่เสียหาย 41 ไร่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

804

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ส่งมอบต้นพันธุ์เงาะโรงเรียนและต้นพันธุ์ส้มบางมด ให้แก่กษตรกรตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

803

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเษตร ปี 2559 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

706

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 2 เตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกผักเข้าสู่ระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ณ หมู่ที่ 11 บ้านลายเหนือ ต.นำ้สวย อ.เมืองเลย จ.เลย

600

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกติดตามแปลงเรียนรู้กิจกรรมไถกลบตอซังข้าว ตามโครงการการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ บ้านห้วยม่วง ม.4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

507

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 (อุดรธานี) เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (ข้าว) ปี 2559 ณ วัดศรีสว่างวารี หมู่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

402

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน “โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2559″ และเปิดตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

313

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

202

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี จัดเทวีกระบวนการกลุ่มและเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรฯ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต (ข้าว) ปี 2559 ณ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

102

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดศรีแดนวงศ์ บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

95

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ณ บ้านสูบ บ้านวังแคน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

85

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับการติดตามนิเทศงาน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ติดตามโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี 2559 ณ ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาดินดำ บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

80

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางน้อมเศียร เสนานุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

74

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดยมีนายสถิตย์ พลศิลป์ พัฒนาการอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน แทนนายอำเภอเมืองเลย ณ กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านสูบ ครั้งที่ 2 เรื่องการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี (เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า) ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

56

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาแล้ง ปี 2558/59 กิจกรรมหลักสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านห้วยเหล็ก หมู่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

53

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมทำบุญครบรอบครองราช 70 ปี ณ วัดศรีสุธาวาส (วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

39

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการเกษตร ณ เรือนจำชั่วคราวโพนเหล็ก เรือนจำจังหวัดเลย

32

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญสำนักงาน พร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด หัวหน้าวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

22

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแปลงเรียนรู้ ตามโครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยางพาราบ้านสูบ และการปลูกพืชแซมสวนยางพาราเพิ่มรายได้และลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยผสมเอง ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

9

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางน้อมเศียร เสนนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และสังคม ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 จังหวัดอุดรธานี ณ สนง.กษจ.เลย

3

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกร (เลี้ยงปลากระชัง) นางมยุรี แสนคำคูณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลี้ยงปลา 50 กระชัง เสียหาย (ตาย) ประมาณ 10-15 ตันมูลค่า 1 ล้านบาท

5001

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

4003

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3008

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ประชุมชี้แจงโครงการและสำรวจปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2559 ณ วัดบ้านวังแคน หมู่ 7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3000

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการแปรรูปกล้วย (กล้วยทำกล้วยอบเนย) และการทำขนมเทียนแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2007

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1006

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้าฝ่ายอารักขาพืช พร้อมคณะ จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว โดยมีทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมด้วย ณ ศาลาวัดบ้านสูบ ตำบลน้ำสวย

902

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการทำชาสมุนไพรและการทำลูกประคบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการทำชารางจืดและการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

805

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จดอบรมเกษตรกรตามโครงการผลิตมันสำปะหลัง เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพือเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ครั้งที่ 4 ณ บ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

700

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากร นางสุใจ พุทธมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญการทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

601

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะกรรมการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน รับเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 80 ถุง 2,000 กิโลกรัม ณ บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

507

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรวิาการแปรรูปสุกร วิทยกร นางวิไล ศรีพรมมา ผู้เชียวชาญการทำแหนมและการเลี้ยงไก่บ้าน โดยกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

405

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสูบ ณ ศาลากกลางบ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

311

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการแปรรูปกล้วย (กล้วยอบเนย) และการทำขนมเทียนแก้วณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

203

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

106

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเกษตรกร บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

91

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

82

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสนริมการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ให้กับเกษตรกรบ้านติ้วน้อย หมู่.5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

70

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม “การจัดทำข้อมูลพืชตระกูลถั่ว” ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

181

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ู(การทำปลาส้ม,ปลาแดดเดียว) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

172

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Smart farmer อำเภอเมืองเลย จำนวน 18 ราย เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรียนฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

162

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรการแปรรูปสุกร (ทำแหนมหมู) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 หลักสูตรการทำูกล้วยอบเนย และขนมเทียนแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

152

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตำบลนาดินดำ ร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซัง ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

137

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 หลักสูตรการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

133

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

129

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลุกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากรโดย กรมประมง และนางสุใจ พุทธมาตย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

115

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงกาเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 หลักสูตรการแปรรูปสุกร การทำแหนมหมู ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

113

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในวิชาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

102

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลย อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในวิชาการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

90

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมภาครัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล นาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

75

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อำเภอเมืองเลยอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลุกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยากรโดย กรมประมง และนางสุใจ พุทธมาตย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

74

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

70

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายกริสน์ เสาวดี และ นายปิยวัช ชัยศรี นวส.การเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและติดตามความกว้าหน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเหล็ก ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวมผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

60

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการแปรรูปสุกร และการเลี้ยงไก่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

43

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น และไผ่เศรษฐกิจ ณ บ้านลายเหนือ หมู่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 28 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ ห้องประชุม อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

35

วันที่ 28 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาการผลิตน้ำยาเอนกประงค์ และวิชาการผลิตสบูู่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

24

วันที่ 27 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาูการทำลูกประคบ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

17

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายสิทธิ์ภิวัชร์ ไชยเดชหิรัญ และคณะกรรมการ อชก.ระดับอำเภอเมืองเลย ประชุมคณะกรรมการ อชก.ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็นปะธานประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 2

10

วันที่ 26 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ, นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ออกติดตามสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

5

วันที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร วิชาการแปรรูปปลา ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 25 เมษายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ สำรวจแปลงยางพาราเกษตรกรซึ่งไฟไหม้ จำนวน 9 ราย ณ แปลงยางพาราตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

41

วันที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 1 วิชา การแปรรูปสุกร วิทยากร โดย นางวิไล ศรีพรมมา และวิชาการ เลี้ยงไก่บ้าน วิทยากร โดยกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

34

วันที่ 25 เมษายน 2559 นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเกษตร บ้านห้วยเหล็ก ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

26

วันที่ 22 เมษายน 2559 นางบุญกว้าง ไทยสา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง หมู่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

23

วันที่ 22 เมษายน 2559 นางอุดมพร จวนมาศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายกรสิน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ให้กับเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร มันสำปะหลัง บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

29

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับโครงการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย

22

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านห้วยหวาย ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

16

วันที่ 21 เมษายน 2559 นางสวาทจิต พรหมมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมชี้แจงจัดทำแผนพัฒนาการ เกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ณ ศาลาวัด บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

8

วันที่ 20 เมษายน 2559 นายปิยวัช ชัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ติดตามโครการบูรณาการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัข์บ้า บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

3

วันที่ 19 เมษายน 2559 นางบุปผาชาติ ไชยพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายกริสน์ เสาวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์น้ำ บ้านห้วยเหล็ก หมู่ 6 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

42

วันที่ 12 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

37

วันที่ 11 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 และเทศกาลสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

23

วันที่ 8 เมษายน 2559 อำเภอเมืองเลย จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย วิทยากรจากชลประทาน และตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

14

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์ เกษตรอำเภอเมืองเลย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย